Kur'an-ı Kerim 30. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 30. Cüz Test Soruları

1. Hz. Peygamber'in kendisine gelen âmâ sahabîden yüzünü çevirmesi, hatta memnuniyetsizlik göstermesi üzerine nazil olan 'Yüzünü ekşitti." mealindeki âyetin yer aldığı sûre aşağıdakilerden hangisidir? (80/1)
a) Tekvîr b) Nâziât
c) Nebe’ d) Abese

2. "Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."
Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? (103/1-3)
a) Nasr b) Nâs
c) Asr d) ihlâs

3. Hutame'ye / Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş âteşine atılacak kişi-nin özellikleri arasında aşağıdakiler-den hangisi sayılmamaktadır? (104/1-7)
a) Kaş göz işaretleriyle alay etmek
b) insanları arkadan çekiştirmek
c) Sünnet namazlarını terk etmek
d) Mal toplamak ve onu durmadan saymak

4. Üzerlerine, balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşların gönderildiği topluluk hangisidir? (105/1-5)
a) Bahçe sahipleri b) Fil sahipleri
c) Hz. Salih'in kavmi d) Hz. Nuh'un kavmi

5. Kâfirlere söylenilmesi emredilen sözler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (109/1-6)
a) Allah sizi de bizi de bağışlasın.
b) Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
c) Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
d) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

6. İnsanların Rabbine, insanların Meliki-ne, insanların İlâhına sığınılması gereken şeyler arasında aşağıdaki-lerden hangisi Nâs Sûresi'nde sayılmamaktadır? (114/1-6)
a) Cinler
b) Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğü
c) insanlar
d) insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü

7. Allah'ın, Hz. Musa'ya nida edip konuştuğu vadinin adı aşağıdakilerden hangisidir? (79/16)
a) Nil a) Safa
c) Tuvâ d) Arafat

8. "De ki: O Allah tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamıştır, kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir."
Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? (112/1-4)
a) Nasr b) Asr
c) Nâs d) ihlâs

9. Târik Sûresi'nde gökle birlikte üzerine yemin edilen târik / gece gelen hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (86/1-3)
a) Batmakta olan güneş
b) Gecenin karanlığı
c) Işıldayan yıldız
d) Dolunay

10. "Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek teşbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir."
Yukarıda meali verilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? (110/1-3)
a) Nasr b) Asr
c) Nâs d) İhlâs

11. 'Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle öğretti, insana bilmediğini öğretti."
Yukarıda meali verilen ve Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy olan âyetler hangi sûrede yer almaktadır? (96/1-5)
a) inşirah b) Kadr
c) Alak d) Beyyine

12. Sabah aydınlığının Rabbine sığınılması gereken şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi Felak Sûresi'nde sayılmamakta-dır? (113/1-5)
a) İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğü
b) Yaratılan şeylerin kötülüğü
c) Düğümlere üfleyenlerin kötülüğü
d) Haset ettiği zaman hasetlinin kötülüğü

13. Hz. Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona muhalefet edenlerin başında gelen ve Kur'ân-ı Kerîm'de kendisinden "Elleri kurusun / kahrol-sun, kendisi de kurusun / kahrol-sun!" şeklinde bahsedilen kişi aşağı-dakilerden hangisidir? (111/1)
a) Ebû Cehil b) Ebû Süfyan
c) Velid b. Muğîre d) Ebû Leheb

14. Yalancı günahkâr perçeminden yaka-lanıp ateşe sürükleneceği söylenen kişi hangi davranışı sebebiyle zikre-dilmektedir? (96/9-16)
a) Namaz kılan kişiye yasak koyması
b) Yoksullara yardım etmemesi
c) Tartıda hile yapması
d) Yeminini yerine getirmemesi

15. Kur'ân-ı Kerîm'in bir sûresinin adı olan ve aynı zamanda bin aydan hayırlı bir gece olduğu bildirilen gece aşağıdakilerden hangi sidir? (97/1-3)
a) Berat Gecesi c) Kadir Gecesi
b) Regaib Gecesi d) Mi'rac Gecesi

16. "Yaratılanların en kötüsü" ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/6)
a) Faiz yiyenler
b) inkâr eden Ehl-i Kitap ile Allah'a ortak koşanlar
c) Zina edenler
d) Mecusîler

17. "Yaratılanların en hayırlısı" ifadesiyle kendilerinden bahsedilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (98/7)
a) Halkına iyilik yapan yöneticiler
b) Halkın meselelerine çözüm üreten âlimler
c) Halka zekât ve sadaka veren zenginler
d) iman edip salih ameller işleyenler

18. İnsanın azgınlığına yol açan en temel husus aşağıdakilerden hangisidir? (96/6 7)
a) Namaz kılmaması
b) Boş şeylerle uğraşması
c) Çok malının olması
Kendini muhtaç olmayacak kadar yetkin ve yeterli görmesi

19. İnşirah Sûresi'nin içeriği hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (94/1-8)
a) Hz. Peygamber'den, ona nasıl destek olunduğundan ve ona verilen bazı öğütlerden kısaca bahsedilmektedir.
b) Ganimetlerin nasıl paylaştırılacağı anlatılmaktadır.
c) Hz. Musa'dan, onun Kızıldeniz'i geçişinden ve İsrâiloğulları'nı kurtarışından bahsedilmektedir.
d) Ayrıntılı bir şekilde kıyamet sahnelerinden bahsedilmektedir.

20. İnananları yakmak için hendek kazıp içini alevli ateşlerle dolduran ve bu hendeklerin etrafına geçip inananlara yapılanları seyredenlerin (Ashâbu l-Uhdûd) anlatıldığı sûre aşağıdakilerden hangisidir? (85/4 10)
a) Gâşiye c) Burûc
b) A'lâ d) Şems

21- Allah'ın mutlak birliğine ve O'na hiçbir güç, kuvvet, mevki ve otoritenin denk olamayacağına delil olan sure aşağıdaki-lerden hangisidir?
a) Felak b) Nas c) İhlas d) Tebbet

22- Felak ve Nâs Surelerinde geçen "sığınma" ifadesinde ne tür bir çağrı vardır?
a) Sadece inanç noktasında bağlılığı ifade ediyor.
b) Allah'ı düzenleyen, hukukun mutlak tanzimcisi, varlığın mutlak sahibi ve yegane kudret - yegane ilah olduğunun benimsenmesi şartıyla mutlak teslimiyeti ifade ediyor.
c) Cami ve Mescitlere çağrı yapılıyor.
d) Kulluğun sadece kalpten geçtiği ifade ediliyor.

23- Kâfirlerle ilgili sosyal, siyasal, yada başka amaçlı ilişkilerde, tevhid düşünce-sine aykırı olabilecek en küçük ayrıntıya dahi göz yumulmayacağını ifade eden sure hangisidir?
a) Kâfirun b) Nasr c) Tebbet d) Kureyş


24- Maun Suresinde geçen -vay haline şu namaz kılanların!- ifadesi ile ne tür bir ikaz yapılıyor?
a) Kirli elbise ile namaz kılanlar cezalandırılacaklar.
b) Namaz kılanlar tehdit ediliyor.
c) Namazı amacından uzak bir yaklaşımla kılıp, ahlaki ve ruhsal derinliği yakalamayan; böylece insan hakkına tecavüz eden insanlar şiddetle eleştiriliyor.
d) Namaz kılmayanlar tehdit ediliyor.

25-İnsan, kendisini bir damla meniden yaratan, kendisine şekil ve biçim vererek şerefli bir varlık olarak âlemlere takdim eden Allah’a karşı, sadece kulluk etmekle yükümlüdür. Yaratıcısına asla nankörlük yapma hakkına sahip değildir. Yaptıklarından hesap sorulmak üzere davranışları kaydedilmektedir. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir.
a) Tekvir b) İnfitar c) Abese d) Nâziat

26-Kur’an, asla boş bir lakırdı veya şaka olsun diye söylenmiş bir söz değildir.O hak ile bâtılı ayırt eden bir sözdür.Kim Kur’an’ın sözlerini çürütmek veya boşa çıkarmak için bir takım düzmece kanıtlar veya hileler peşinde koşarsa, Allah onun hilelerine çok daha korkunç ve şiddetli olanı ile karşılık verecektir.
Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir.
a) Leyl b) A’la c) Tarık d) Şems

27-Mutaffifîn Suresinin 1-6. ayetlerde yapılan açıklamalarda vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticarette yada alışverişte ölçme ve tartma işleminin önemsizliğine
b) Alış verişte, hileye başvurarak insanların kandırılmamalarına
c) Cahil insanların her yerden alışveriş yapmamalarına

d) Alışverişte fiyat belirlemenin önemine

28-Mahşer Günü kimin sicili sağ tarafından verilirse, onun hesabı kolay olacaktır. Ancak sicili soldan verilenler ise yakıcı ateşe sokulacaklardır.Sorumsuz ve şımarık bir hayat, insanı cehenneme sürükler. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir.
a) Tekvir b) İnfitar c) İnşikak d) Mutaffifîn

29- İblisin tuzaklarından ve Allah'ın aza-bından korunan (muttaki-takva sahibi) kişiler için mutlak kurtuluş müjdeleniyor. Tam aksine olan kâfirlerin kıyamet sahne-si ve sonrası için, kendilerini bekleyen korkutucu son sebebi ile yaptıkları te-menni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keşke yeniden yaratılsaydık derler.
b) Keşke hiç yaratılmamış olsaydık derler.
c) Keşke dünyaya geri dönüş olsa derler.
d) Keşke toprak olsaydık derler.

30- Allah, Nâziat Suresi 20-25. ayetler ışığında Firavun'u niçin dünya ve ahiret azabı ile yakalamıştır?
a) Firavun günah işlediği için
b) Firavun katil olduğu için
c) Firavun kendisini halkın üzerinde mutlak egemen ve mutlak otorite, yani kendisini RAB olarak ilan edip şirk koştuğu için
d) Firavun erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bıraktığı için

31- “[Allah'ın] bir kulunu namaz kıldığı zaman yasaklayanı”: ayetleri mü’minleri ibadetten fiilen engelleme teşebbüsüne işarettir. Bu ifade, kamuya açık şekilde namaz kılmayı kastetmek-tedir.Bu pasajın muhtevası, her dönemde görülen, dinin (“namaz” kavramında sembolize edilen) sosyal hayatı şekillendirme fonksiyo-nuna karşı koyma teşebbüslerinin tümü için geçerlidir -bu teşebbüsler, ya dinin bireylerin “özel meselesi” olduğu ve bu nedenle sosyal hayata “nüfûz etmesine” izin verilemeyeceği görüşü, yahut, alternatif olarak, insanın hiçbir metafizik rehberliğe muhtaç olmadığı iddiası şeklinde gerçekleşmektedir. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir?
a) Leyl b) A’la c) Alak d) Şems

32- Tekvir Sûresine adını veren kelimenin anlamı nedir?
a) İnkar etmek b) İnkar ettiğini söylemek
c) Dürmek d) Düzeltmek
13- Eğer insan iman edip, doğruları yapmazsa en güzel şekilde yaratılmış olmasına rağmen aşağıların en aşağısına indirilecektir. Bu ifadeleri kapsayan sûre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buruc b) Kureyş c) Tin d) Hümeze

34- Kureyş Suresinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmez ?
a) Kureyş güvenli bir yer olduğundan.
b) Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarını güvenle yerine getirdiklerinden.
c) Kureyş kabilesinin açlıktan ve korkudan emin kılındıklarından.
d) Kureyş kabilesi ticaret hayatını çok iyi bilmektedir.
35-İnkârcıların mü’minlere karşı besledikleri bitmeyen kin ve nefretin gerçek sebebi; mü’minlerin, onların sahte tanrılarına ve bâtıl dayatmalarına karşı boyun eğmemeleridir. İman eden mü’min erkek ve kadınlara işkence edip de daha sonra pişmanlık duymayanlar, cehennem azabı ve yakıcı ateşle kuşatılacak-lardır. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir?
a) Leyl b) A’la c) Burûc d) Şems

36-Kur’an, sadece Allah’a karşı gelmekten korkanlara öğüt verir. Kim kendisini her türlü günahtan arındırır, Allah’ın adını büyük bir saygı ile anar ve O’na gönülden boyun eğerek ibadet ederse; gerçek ve ebedi kurtuluşa ulaşır.
Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir.
a) Leyl b) A’la c) Alak d) Şems

37- “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldı-ğına, bakmazlar mı?Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildi-ğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğaşiye:17-20)
Aşağıdakilerden hangisi meali verilen ayetlerde vurgulanmak istenen hususlardan değildir?
a) Göklerin ve yerin Yaratıcısındaki kudretin büyüklüğü
b) Göklerin ve yerin engin sonsuzluğu
c) Göklerin ve yerin yaratılışındaki estetik
d) Göklerin ve yerin yaratılışındaki eşsiz ahenk ve düzen

38- Yetime karşı cimri davranmak, yoksulları doyurmak için teşvik etmemek, başkalarının mirasını har vurup harman savurarak ölçüsüzce yiyip tüketmek ve dünya malına sınırsız bir sevgi ile bağlanmak … Bunlar insanı kuşatıcı azaba sürükleyen başlıca etkenlerdir. Kıyamet kopup cehennemin inkârcılara göründüğü gün, inkârcıların kendilerine dünyada yapılan uyarı-ları hatırlayarak pişmanlık duymaları, onlara hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmiştir?
a) Leyl b) A’la c) Alak d) Fecr

39- 40. sorularda yer alan ayet mealle-rinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.
39-
“(Rasûlüm!) Kuşkusuz biz sana …………….. verdik. Şimdi sen Rabbin için ………………….. ve kurban kes. Asıl …………………… olan, şüphesiz sana kin besleyendir.” (108/1-3)
a) Kur’an’ı / dua et / soysuz
b) Kevser’i / infak et / cehennemlik
c) Kevser’i / tasadduk et / düşman
d) Kevser'i / namaz kıl / sonu kesik

40- “İşte o gün kişi…………………, annesinden, babasından,……………… ve çocuklarından kaçar. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir ………………… vardır.” (80/34-37)
a) eşinden / kardeşinden / günahı
b) kardeşinden / eşinden / derdi
c) atasından / eşinden / durumu
d) akrabalarından / eşinden / tasası

41-İnsan yaratıcısına karşı gerçekten büyük bir nankörlük içerisindedir.Kıyamet Günü, insanların bütün yaptıkları tek tek ortaya dökülecektir. Hiçbir şey Allah’a asla gizli kalmaz. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) Adiyat b) Kâria c) Tekasür d) Hümeze

42- “Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.
(Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.” ayetleri hangi surenin kaçıncı ayetleridir?

a) Adiyat (1-3) b) Kâria (4-6)
c) Tekasür (2-4) d) Hümeze (4-7)

43- Allahü Teala boş durmamak gerektiğini yeni bir işin bitirilmesiyle bir diğerine başlanmasını hangi surede dile getirmiştir?
a) Beyyine b) Duha c) İnşirah d) Adiyat

44-Aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisi Kadir gecesine ait hususiyetlerden değildir?
a) Kur’an kadir gecesinde indirilmiştir.
b) Melekler her bir iş için sürekli yeryüzüne iner dururlar
c) Kadir gecesi şafak sökünceye kadar esenlik doludur
d) O gece insanların affedildiği bir gecedir

45- Sembolik bir ifade ile mü’minlerin tırmanmaları gereken “sarp yokuş” olarak dile getirilen ameller veya davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Köle bir insanı hürriyetine kavuşturmak
b) Aç halde olan bir yetimi veya bir yoksulu doyurmak
c) Yolda kalmış olan bir zavallıya yiyecek vermek
d) İman edip sabretmek, insanlara sabrı ve merhameti tavsiye etmek

46- Allahü Tealâ aşağıdaki hangi surede peygamberi yetim bulup barındırdığını, yolunu kaybetmiş bulup yola ilettiğini, ihtiyaç içinde bulup zengin ettiğini belirtmektedir?
a) İnşirah b) Leyl c) Duha d) Beyyine

47- Aşağıdakilerin hangisi Asr suresinin ana konusudur?
a) Rabbine kulluk et
b) Yetimlere iyi davran
c) Hakkı durmaksızın anlat
d) İnsanlığın hüsrandan kurtuluş yolu

48-Allahü Tealâ’nın, nihaî ve gerçek kurtuluşa ulaşmanın yollarını gösterdiği kimseler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Allah’ın rızasını gözeterek infak edenler için
b) Allah’ın verdiklerine rıza gösterenler için
c) Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için
d) İlahi mesajları tasdik edenler için

49- Hangi sure “mal ve mülk çokluğuyla öğünen ve dünya düşkünlüğü olan insanlara ahirette bir hesabın olduğunu anlatan suredir?
a) Karia b) Adiyat c) Duha d) Tekasür

50-Kur’an bütün insanlara, dini sadece Allah’a has kılarak ve hanîf olarak, büyük bir içtenlikle sadece Allah’a kulluk etmeyi, namazlarını de-vamlı kılmayı, zekâtlarını hakkıyla vermeyi emretmektedir.Ayrıca Kur’an insanların, imanı tasdik açısından insanların en hayırlıları ve şerlileri diye tasnif etmektedir. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) Karia b) Adiyat c) Beyyine d) Tekasür

51- Hangi surede Mekke’ye Kabeyi yıkmaya gelen “Ebrehe Ordusu”ndan bahsedilmektedir?
a) Kafirun b) Kevser c) Felak d) Fil

52- Bütün insanlar, dünya hayatında yaptıkları amellerini görmek için, Mahşer Günü bölük pörçük Allah’ın huzurunda mutlaka toplana-caklardır.Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa mutlaka karşılığını alacak, kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa bedelini mutlaka ödeyecektir. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) Tekasür b) Zilzal c) İnşirah d) Hümeze

53- Bir yanda kör haliyle zor gelmiş, düşe kalka gelmiş bir âmâ. Hem de o zor günlerde işkence-ye adaylığını koyarak gelmiş, ölümü göze alarak gelmiş bir âmâ. Öbür tarafta, “bizim bu dine ihtiyacımız yoktur. Bizim sana da, getirdiğin dine de eyvallahımız yoktur” diyen müstağniler, müstekbirler. Bir yanda kendisini dinlemeye gelmiş çok samimi bir gariban Müslüman, öbür tarafta “anlat bakalım, eğer aklımız yatar, işimize gelirse belki iman ederiz” diyen Ebu Cehil’ler, Utbe’ler, Şeybe’ler, Ümeyye bin Halef gibi müstekbirler. Allah’ın Rasûlü âmayı bırakıp ta onlara yönelince derhal vahiy işe el koyuyor. Allah, “Bir daha bunu yapma Peygamberim!” buyuruyor, Peygamber, Rabbi tarafından cahili değer yargılarına göre değil vahiy doğrul-tusunda hareket etmesi için uyarılıyordu.
Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) Naziat b) Abese c) Nebe’ d) Beyyine

54- “O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.
İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.
Ameli yeğni olana gelince.İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye'dir.Nedir o (Hâviye) bilir misin? Kızgın ateş!” ayetler hangi surede yer almaktadır?
a) Tekasür b) Zilzal c) Karia d) Hümez

55-Her kim benliğini her türlü kötülükten arındırırsa, mutlaka kurtuluşa ulaşır. Benliğini alabildiğine günaha ve kötülüğe gömen, azgın-lık peşinde koşan insanlar ise tıpkı semud kavmi gibi mutlaka hüsrana uğrarlar. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) Fecr b) Leyl c) Şems d) Beled

56-Bolluk, çokluk, bereket, hayır ve benzeri anlamları bulunan, Hz. Peygambere Allah tara-fından verilen hikmet, şeref vb. gibi nimetleri ifade eden ve Kur’an’ın en kısa suresi olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhlas b) Kevser c) Fil d) Nas

57- Mekke'nin fethine ve Rasülullah (sav)'in müşriklere karşı zaferine, İslâm'ın Arap yarımadasının her yanına yayılacağına, şirkin ve putçuluğun zayıfladığına, Peygamber (sav)'in ecelinin yakınlığına işaret etmekte ve Rabbini tesbih, hamd ve O'na istiğfar etmesi emrini içermektedir. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) İhlas b) Kevser c) Nasr d) Nas

58- Peygamber, toplumda ezen ve ezilenlerin, zalimlerin ve mazlumların, sahte rablerin rubûbiyetlerine ve köleleştirilmiş Allah kullarının zoraki kulluklarına son verip toplumda Allah hâkimiyetini gerçekleştirmek için gelmektedir. Peygamber, adâleti tesis etmek için gelmektedir. Peygamberin mesajı gönüllerde yer edip o mesajın hayata hakim olması, bu adamların elde ettikleri tüm gayri meşru servetlerinin ve toplum içinde bu servetleri sayesinde sağladıkları tüm statülerinin ellerinden uçup gitmesi söz konusudur.Rabbimiz kıyamete kadar Kur’an’da Ebu Leheb rolünü oynayarak dinin insanlara duyurulmasının önüne engeller koyanların, dinin tebliğinin önüne barikatlar koymaya çalışanların ve bu adamlara kadınlık edenlerin hem dünyada, hem de âhirette helâk olacaklarını anlatmaktadır. Yukarıdaki tema hangi surede işlenmektedir?
a) İhlas b) Kafirun c) Nasr d) Tebbet

59- 60. sorularda yer alan ayet mealle-rinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.
59-
“O gün ……………..getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var! (İşte o zaman insan:) "…………. bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der. Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.O’nun vuracağı ……………………kimse vuramaz.” (89/23-26)
a) suçlular / Dünyada / şiddeti


b) cehennem / Keşke / bağı
c) mücrimler / Önceki hayatımda / topuzu
d) bütün insanlar / Keşke / kamçıyı

60- “Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek …………….. Şüphesiz buna kendisi de ……………..,
Ve o, …………….. sevgisine de aşırı derecede düşkündür.” (100/6-8)
a) cimridir / şahittir / dünya
b) kibirlidir / dahildir / mal
c) nankördür / şahittir / mal
d) duyarsızdır / dahildir / paraFil- Kureyş- Maun-……….. Boş yere hangi sûre gelmelidir?

Nasr- Leheb- ……….Felak. Boş yere hangi sûre gelmelidir?

Muavvizeteyn sûreleri …………. ve……….. sûreleridir.

…………..Sûresi Kur’an’ın üçte birine eşittir.

Peygamberimizin amcasından söz eden sûre………….sûresidir.

Peygamberimizi teselli etmek için inen sûre ………… sûresidir.

Namaz kıldığı halde yetimi itip, kakan yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen bir insan modelini anlatan sûre ………… sûresidir.

Bir zafer veya başarı elde ettiğimiz zaman bunun Allah’ın yardımıyla olduğunu, nimetlerden dolayı şımarmamamız gerektiğini bize anlatan ………….. sûresidir.

Kabe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin, Allah tarafından nasıl helak edildiğini bize ………….. sûresi anlatır.

“Giriş, önsöz ve mukaddime” anlamlarına gelen sûre…………. sûresidir.

İsmi, “Kur’an’ın özü, özeti ve anası” anlamına gelen sûre …………. sûresidir.

………………… ile başlanmayan bir işte bereket yoktur.

…………… ismi dünyada bütün canlılara acıyıp, besleyen anlamına gelir.

……………. ismi ahirette sadece Müslümanlara merhamet eden anlamına gelir.

Allah’a dil ile yapılan bütün saygı ve övgülere …………. denir.

………. ismi, bizi terbiye eden, eğiten yasa ve kural koyarak bir yaşam tarzı belirleyen ve bizim hayatımıza karışan demektir.

“Allah ……………….gününün tek söz sahibidir.”

“Sadece sana……………… ederiz.”

“Sadece senden ……………… isteriz.”

“Bizi ………………… yola ilet.”

“Bizi ………………. verdiğin kimselerin yoluna ilet.”

“Bizi ………………… uğrayanların ve ……………….yoluna iletme.”

“Âmîn” kelimesi ………………………………………. demektir.

“Allah, Ebrehe’nin ordusunun üzerine ………………kuşlarını gönderdi.”

“Allah, Ebrehe’nin ordusunu …………………………. gibi yaptı.”

“Allah onları açlıktan korudu ve ……………….. emin kıldı.

“Yazıklar olsun o …………………….. Onlar gösteriş yaparlar.”

Şüphesiz ki biz sana ……………….i verdik.”

“O halde Rabbin için namaz kıl ve …………………….”

Mekke’li kafirlerin “Ey Muhammed! Bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl da biz senin Allah’ına ibadet delim.” sözüne cevap olarak ……………..sûresi geldi.

“Sizin ……………. size benim ………………. de banadır.”

“İnsanların Allah’ın dinine grup grup girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile………………. et ve O’ndan ……………………. dile.”

“Ne Allah’ın dinine karşı çıkacağız ne de din düşmanlarına yardımcı olacağız.” Bu ana fikir ……………… sûresinden çıkarılmıştır.
Din düşmanlarına yardım edenler cehennemde …………………….olacaklardır.

……….“Herkes O’na muhtaç ama O hiçbir kimseye muhtaç değildir.” demektir.

“De ki: Sığınırım insanların…………., insanların…………., insanların ………”

“……………….şeytanın kötülüğünden Allah’a sığınırım.”

“Şeytan insanların …………………….. vesvese verir.”

“Şeytanlar …………………..den ve ……………………..dandır.”

Peygamberimiz her gece yatağında …………… ve ………….. sûrelerini okurdu.
 
Yandex.Metrica
Üst Alt