Kur'an-ı Kerim 27. Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
431
Beğeniler
71
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 27. Cüz Test Soruları

1. İnsanların yaratılış sebebi aşağıdaki-lerden hangisiyle açıklanmaktadır? (51/56)
a) Allah'a kulluk
b) Birbirlerine iş gördürme
c) Birbirlerini tanıma
d) Birbirleriyle savaşma

2. Allah, kendisine güzel borç verecek olanları ne ile mükâfatlandırmayı vaat etmektedir? (57/11)
a) Övülen makamlara ulaştırmakla
b) Cennetin en yüksek makamıyla
c) Karşılığını fazlasıyla ödemekle
d) İnsanlar arasında yüceltmekle

3. Kendilerine zorunlu kılınmadığı hâlde ruhbanlığı ortaya çıkaranlar kimler-dir? (57/27)
3) Nuh tufanından kurtulanlar
b) Hz. İsâ'ya uyanlar
c) Yahudiler
d) Hz. Süleyman'ın emrindeki cinler

4. Kıyamet anında göğün yarılması ile ilgili benzetme aşağıdakilerden hangisidir?(55/37)
a) Kıpkızıl kızarmış yağ
b) Kaynayıp püsküren bir volkan
c) Gecenin en koyu karanlığı
d) Üst üste yığılmış bulut kümeleri

5. Haktan sapan yalanlayıcıların cehennemde susuzluklarını dindirmek için kaynar suya koşmaları neye benzetilmektedir? (56/55)
a) Pervanenin ateşe doğru uçuşuna
b) Çocuğun anne sütüne saldırmasına
c) Çöl ortasında yolcunun serap görmesine
d) Kanmak bilmez susuz develerin suya saldırışına

6. Hangi peygamberin "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et." diye dua etmesine karşılık sel gibi boşa-nan sularla göğün kapıları açılmış, toprağın bağrından kaynaklar fışkırmıştır? (54/9-10)
a) Hz. İbrahim b) Hz. Musa
c) Hz. Lu t d) Hz. Nuh

7. İnkarcıların mucize karşısındaki tavrı nasıldır? (54/2-3)
a) ikna olup iman ederler.
b) Şaşırırlar ve inanıp inanmama konusunda kararsız kalırlar.
c) Yüz çevirir ve bunun bir büyü olduğunu söy-
lerler.
d) Bunun, herkesin yapabileceği sıradan bir şey olduğunu söylerler.

8. 'Tıpkı şuna benzer: Yağmurun yeşerttiği bitki toprağı ekenlerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur." Bu benzetmede aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? (57/20)
a) Kumar b) Dünya hayatı
c) Mal mülk d) Güzellik

9. "Ant olsun, biz elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Ve kendisinde büyük bir kuv-vet ve insanlara birçok yararlar bulunan ………............... bağışladık ki Allah kimin gaybda kendisine ve elçilerine yardım edeceğini bilsin. Şüphesiz Allah kuvvet-lidir, dâima üstündür." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-gisi getirilmelidir? (57/25)
a) Toprağı b) Demiri
c) Yağmuru d) Dağları

10. Cinlerin yaratılış sebebi nedir? (51/56)
a) Allah'a kulluk etmeleri
b) Dünyadaki işleyişi düzenlemeleri
c) insanlara gaybdan bilgi vermeleri
d) Dünya hayatının oyun ve eğlencesi ile oyalanmaları

11. Öncesinde ve sonrasında harcama ve savaş yapılmasına göre inananlar arasın-da (hepsine cennet vaat edildiği hâlde) derece farkının oluşmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? (57/10)
a) Bedir savaşı b) Hicret
c) Uhud savaşı d) Fetih

12. Kendilerine farz kılınmadığı hâlde ruhbanlığı icat edenlerin amaçlan aşağıdakilerden hangisidir? (57/27)
a) Allah'ın vahyini çarpıtmak
b) Ayrılık çıkarmak
c) Allah rızasını kazanmak
d) Halkı sömürmek

13. İnsanın yaratıldığı şey aşağıdakiler-den hangisidir? (55/14)
a) Pişmiş çamur b) Hava
c) Nur d) Yalın ateş

14. Cinlerin yaratıldığı şey aşağıdakilerden hangisidir? (55/15)
a) Pişmiş çamur b) Hava
c) Nur d) Yalın ateş

15. Cennetin genişliği anlatılırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? (57/21)
a) Doğuyla batı arasındaki mesafe kadar
b) Gökle yerin genişliği kadar
c) Dünyayla güneş arasındaki mesafe kadar
d) Arabistan'la Çin arasındaki mesafe kadar

16. Ahirete iman etmeyenler, bu hususta hiçbir bilgileri olmadığı hâlde, meleklere dişi isimleri verirken neye uymaktaydılar? (53/27-28)
a) Atalarına b) Cinlere
c) Şeytana d)Zanna

17. Rahman Sûresi'nde sürekli tekrarla-nan âyetin meali aşağıdakilerden hangisidir? (55/13,16,18....)
a) O hâlde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
b) Hâlâ öğüt almayacak mısınız?
c) Ne kadar az şükrediyorsunuz?
d) Aklınızı kullanmayacak mısınız?

18. Semûd kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? (54/27)
a) Fakirlik b) Gökten inen sofra
c) Dişi deve d) Câlût'a karşı savaş

19. Kendisine İncil verilen peygamber kimdir? (57/27)
a) Hz. Nuh b) Hz. Musa
c) Hz. İsâ d) Hz. İbrahim

20. Hz. Musa'nın ve Hz. İbrahim'in sahifele-rinde bir günahın sorumluluğunun kime ait olduğu nasıl ifade edilmektedir? (53/36-44)
a) Herkes atalarının işlediklerinden sorumludur.
b) Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.
c) Başlarınıza gelenler lanetlenmiş olmanızdandır.
d) ilk günahtan bütün insanlık sorumludur.

21- Allah'ın emrine muhalefet eden, alay eden, yalanlayan inkârcı toplumları Allah hangi şekilde cezalandırmamıştır? (51/32-46)
a) Maymun ve domuz haline getirerek
b) Suda boğarak
c) Üzerlerine gökten lav ve taş yağdırarak
d) Hapsederek


22- Her kişi kazancına bağlı bir rehinedir hükmü ile ne kastediliyor? (52/21)
a) Kişi dünya hayatında iman ve amel yönü ile ne elde ediyorsa, mahşer günü, o kazandıklarına karşılık ya salıverilecek veya alıkonulacak (cezalandırılacak -esaret)
b) Para ve servetine karşılık tutsak alınmıştır
c) Mevki ve diğer menfaatlerine karşılık tutsak alınmıştır
d) Çocuklarına karşılık anne-babalar cezalandırılacaktır


23- Müşriklerin Allah'ın ayetlerini ve peygamberini yalanlamalarına, deli, kâhin ve şair olarak itham etmelerine karşılık, Allah’ın onları davet ettikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
(52/29-43)
a) "Eğer doğru söylüyorlarsa O'nun (Kur'an'ın) benzeri bir söz meydana getirsinler" diyor.
b) Söylediklerini ispata davet ediyor
c) Güçlerini kanıtlamalarını istiyor
d) Akıllarını kullanmalarını istiyor


24- Necm Suresi ilk 18 ayette bahsedilen-ler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (53/1-18)
a) Peygamberin sapıtmadığı, azdırılmadığı
b) Peygamberin söylediklerinin kendi hevesi değil, vahyedilenler olduğu
c) Vahyedilenleri peygambere öğretenin Cebrail olduğu
d) Peygambere deli, şair denilmesi


25-Necm Suresi 26. ayette bahsedilen 'şefaat' sözcüğünde ölçü aşağıdakilerden hangisidir? (53/26)
a) Şefaat söz konusu değildir
b) Allah'ın dilediği ve razı olduğu insanlar için, izin vermesi durumunda mümkün olur
c) Allah'ın izin vermesine bakmaksızın melekler ve peygamberler şefaat edebilirler
d) Şefaat büyük günah işleyenleredir


26- Hiçbir insan için hak etmediği (çalışmadığı) şey karşılık olarak verilmez. Bu hükme delil olan ayet yada ayetler aşağıdakilerden hangisidir? (53/?)
a) Necm 31-33
b) Necm 38
c) Necm 47-48
d) Necm 39-40-41


27- Kur'an'daki hükümler, kıssalar, ibretler niçin açık, net ve çarpıcıdır? (54/17-22-32-40)
a) İnsanların sarsıntı geçirmeleri için
b) Kolay öğüt almaları ve anlamaları için
c) Anlamakta zorluk çektikleri için
d) Dehşet verici şeyler olduğu için


28- Allah'ın yarattığı şeyler üzerinde gözettiği asıl önemli husus nedir? (54/49)
a) İhtiyaç b) Ölçü
c) İstek d) İrade


29- Ekonomik ve ticari hayatta ahlaki prensip olarak Allah'ın emirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (55/8-9)
a) Ölçüde eğrilik yapmayın (hile yapmayın)
b) Doğru tartın (alınan ücretin karşılığını hakkıyla verin)
c) Eksik tartmayın (başkasının hakkını kesmeyin)
d) Kaydedin (borçlarınızı yazın)


30- Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse (Hadid-11) ifadesinde ödünç olarak kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? (57/11
a) Borç
b)Allah'ın rızasının karşılık olacağı infak (ihtiyaç sahiplerine dağıtmak)
c) Vade farkı veya faiz talep edilmeyen borç
d)Yasal kurallar çerçevesinde yazışarak verilen borç


31- Rahman Suresinde 31 defa tekrarla-nan ayetin meali aşağıdakilerden hangisidir? (55/16-77)
a) Mücrimler simalarından tanınır ve alınlarından, ayaklarından yakalanırlar.
b) İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
c) O halde Rabbinizin hangi nimetini yalan sayabilirsiniz?
d) O gün yalanlayanların vay haline!

32- Vakıa Suresine isim olan "vakıa" hangi olaydır? (56/1)
a) Fil vakası
b) Meydana gelen olay
c) Kıyametin kopuşu
d) Ayın yarılması mucizesi

33- Necm Suresi 19 ve 20. ayette bahsedilen Mekke müşriklerinin taptığı putlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (46/27)
a) Lat b) Menat
c) Hübel d) Uzza

34- a-Yeryüzü yemyeşil bitkiler çıkarır
b-Bu, ziraat sahiplerini çok sevindirir
c-Ama sonradan sararıp solar, çer çöp olur gider
d-İnsanların emekleri ve beklentileri de aynen böyle boşa gider

Yukarıda Hadid Suresi 20. ayette dört ayrı merhale halinde ifade edilen açıklamalar, aşağıdaki gerçeklerden hangisine vurgu yapmayı amaçlamaktadır? (57/20)
a) Kuraklık bitki örtüsünü mahveder
b) İyi bir ziraat teknisyeni olmadan ziraatçılık yapılmaz
c) Dünya hayatı, uzun emel sahiplerini hayal kırıklığına uğratır
d) İnsanın yaratılışında nankörlük vardır

35- İnsanoğlunun yaradılış gayesi Allah'a kulluk yapmaktır. "Kulluk yapmak" demek her hareketimiz, sözümüz ve tavrımızda Allah'ın emirlerinin damgasının olması demektir. Mademki yaratılışımızda O'nun damgası vardır, aynı şekilde yaşantımızın tamamında da Allah'ın damgası olmalıdır.Rabbimiz bu hususu; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” şeklinde belirtmiştir. Bu âyet Zariyat Sûresinin kaçıncı âyetidir? (51/?)
a) Zariyat: 56 b) Zariyat: 38
c) Zariyat: 27 d) Zariyat: 45

36- 40. sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.
36-
“O halde Allah'a………... Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir……………….” (51/50)
a) kulluk edin / elçiyim
b) dua edin / peygamberim
c) koşun / uyarıcıyım
d) yalvarın / rasûlüm

37- “Gerçekten hiçbir……………., başkasının ………………yükünü yüklenemez.”(53/38)
a) kimse / ağır
b) günahkâr / günah
c) akıllı / taşınamaz
d) kimse / günah

38-“ Ey ……….. ve …………toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye ……………. yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir …………çıkıp gidebilirsiniz.” (55/33)
a) melek / cin / aklınız / hızla
b) cin / insan / hızınız / çıkışla
c) semanın / yerin / gücünüz / güçle
d) cin / insan / gücünüz / güçle

39- “İman edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen …………. sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine ………..verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de …………… katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.” (57/16)
a) azap / peygamber / ruhları
b) Kur'an / kitap / kalpleri
c) yağmur / rahmet / kalpleri
d) vahy / azap / hisleri

40- “Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde ………………. ve …………..indirdik. Biz ………..de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.” (57/25)
a) kitabı / hikmeti / demiri
b) vahyi / kaderi / enerjiyi
c) kitabı / mizanı / demiri
d) vahyi / sahifeleri / güneşi

 
Yandex.Metrica
Üst Alt