Kur'an-ı Kerim 26.Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 26.Cüz Test Soruları

1. İnsanın olgunluk çağı olarak ifade edilen ve yıl olarak belirtilen yaş aşağıdakilerden hangisidir? (10/15)
a) On iki b) On sekiz
c) Yirmi beş d) Kırk

2. "Dünya hayatı............... ibarettir. Eğer inanır, korunursanız size mükâfatları-nızı verir ve sizden mallarınızı iste-mez." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (47/36)
a) Oyun ve eğlenceden
b) Sıkıntı ve arlıktan
c) Çeşit çeşit nimetten
d) Geçim kaygısından

3. İnsanın ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi için belirtilen süre ne kadardır? (46/1 5)
a) On sekiz ay b) Yirmi beş ay
c) Otuz ay d) Otuz altı ay

4. Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (48/29)
a) Birbirlerine karşı katı, kâfirlere karşı merhametli
b) Kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametli
c) Hem kendi aralarında hem de kâfirlere karşı merhametli
d) Birbirlerine karşı da, kâfirlere karşı da katı


5. Hükmü apaçık bir sûrede savaştan söz edildiğinde kalplerinde hastalık olanların içinde bulundukları hâl aşağıdakilerden hangisidir? (47/20)
a) Ölüm aygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi bakarlar.
b) Göğo doğru yükseltilen kimse gibi zorla nefes alıp verirler.
c) Ateşe girip çıkmış kimse gibi görünürler.
d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.


6. Müminlere, yoldan çıkmış / fâsık bir adamın getirdiği haber konusunda nasıl bir tavır takınmaları emredil-mektedir?
(49/6)
n) Yalan söylediğine hükmetmeleri
b) Doğru söylediğine güvenmeleri
c) Duymamış gibi davranmaları
d) Doğruluğunu araştırmaları

7.
I. Canlılar
II. Gökler
III. Yer
IV. Cansız varlıklar

Yukarıdakilerden hangileri altı günde / evrede yaratıldığı bildirilenlerdendir? (50/38)
a) l, II ve III b) l, II ve IV
c) II, III ve IV d) Hepsi

8. Müslümanlara savaşı emreden âyetlerde kendilerine zorluk / sorumluluk olmayan-lar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır
a) Sağır b) Topal
c) Kör d) Hasta


9. Hz. Peygamber ve ashabının, Tevrat ve İncil'de anlatılan durumları aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? (48/29)

a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre
b) Filizini çıkaran, kalınlaşan, gövdesi üzerinde dimdik duran ve çiftçilerin hoşuna giden ekine
c) Dallan çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde olan ağaca
d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boşaldığı denize

10. Bir kısmı günah olduğu için kendisinden çokça sakınılması emredilen şey aşağıdakilerden hangisidir? (49/12)
a) Şirk b) Takva
c) Fısk d) Zan

11. "Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyet-lerini araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın." emrinden sonra bunu yapmak neye benzetilmektedir? (49/12)
a) Ölü kardeşinin etini yemeye
b) Kendini öldürmeye
c) Cehenneme odun taşımaya
d) Arkadaşını uçurumdan yuvarlamaya


12. İnsanların boylar ve kabilelere ayrılmasının hikmeti aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır?
(49/13)
a) Birbirlerine iş gördürebilmeleri
b) Birbirlerine üstünlük kurabilmeleri
c) Birbirlerinin zararını defedebilmeleri
d) Birbirlerini tanımaları

13. İnsanların Allah'ı bırakıp da yalvar-dıkları / taptıkları şeyler, mahşer gününde bu insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olurlar? (46/5-6)
a) Onların bağışlanmaları için Allah'a dua ederler.
b) Onları, kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek kandırmaya çalışırlar.
c) Onlara düşman olurlar ve onların kendilerine tapmalarını tanımazlar.
ilerine tapılmasından hoşnut olurlar; ama onlar için bir şey yapacak güçleri yoktur.


14. "iman ettik." demelerine rağmen "De ki: İman etmediniz. Fakat boyun eğdik deyin. İman henüz kalplerinize girmedi." şeklinde haklarında bilgi verilenler aşağıdakilerden hangisidir? (49/14)
a) Münafıklar b) Yahudiler
c) Bedeviler d) Mecusîler

15. "Ant olsun insanı biz yarattık ve nef-sinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz." mealindeki âyetin devamında Allah'ın insana hangisinden daha yakın olduğu ifade edilmektedir? (50/16)
a) Arkadaşları b) Ş,ılı daman
c) Eşi d) Kendisi


16. "Ant olsun, Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse başları-nızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısal-tarak....................gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi, bundan önce size yakın bir fetih verdi." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir? (48/27)
a) Mescid-i Aksâ'ya b) Mescid-i Nebeviye
c) Mescid-i Harâm'a d) Mescid-i Küba'ya

17. Müminlerin Hz. Peygamber'le konuş-ma adabı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (49/2)
a) Ayakta durmalı, onunla konuşurken kesinlikle oturmamalıdırlar.
b) Yüzüne bakmadan, başlarını önlerine eğerek konuşmalıdırlar.
c) Sadece onun sorduğu sorulara cevap vermeli, başka bir şey konuşmamalıdırlar.
d) Onunla, birbirleriyle konuştukları gibi yüksek sesle konuşmamalıdırlar.

18. Cennetlerde çeşme başlarında bulunacakları söylenen kimselerin bu lütfa ermelerini sağlayan davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? (51/15-19)
a) Geceleri çok az uyumaları
b) Seher vaktinde istiğfar etmeleri
c) Aralıksız olarak her gün oruç tutmaları
d) Mallarından isteyenlere ve yoksullara pay ayırmaları

19. Hesap gününde kendilerine "Siz bu gününüzle karşılaşmayı nasıl unuttunuzsa biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur." denilecek kimseler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (45/33-35)
a) işledikleri günahların büyüklüğünden dolayı Allah onların dünyadayken ettikleri tövbeyi kabul etmemiştir.
b) Dünya hayatı onları aldatmıştır.
c) Onlar kıyamet günüyle alay etmişlerdir.
d) Onlar Allah'ın âyetlerini eğlence yapmışlardır.

20. iman edenlerden iki grup birbirleriyle savaştıkları zaman diğer inananların onlara nasıl davranmaları emredilmektedir? (49/9)
a) Hangi taraf zayıfsa onlara yardım etmeleri
b) Hangi taraf güçlüyse onların yanında yer alıp savaşı bir an önce bitirmeleri
c) Aralarını düzeltmeye çalışmaları, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafla savaşmaları
d) Hiçbir şekilde taraf olmamaları

21- Ahkâf Suresinde ilk yedi ayete göre dua ve ibadet kime yapılabilir? (46/1-7)
a) İbadet sadece Allah'a, dua Allah'a ve bazı kişilere, putlara
b) Dua sadece Allah'a, ibadet Allah'a ve bazı kişilere, putlara
c) İbadet ve dua sadece Allah'a yapılır
d) Hiç kimseye dua edilmez

22- Allah kimlere yol göstermez? (46/10)
a) Zalim topluma
b) İnkar edenlere
c) Büyüklük taslayanlara
d) Mücrimlere

23- Günahları affedilen iyi olarak nitelendirilen evlatların anne- babalarına ve Rab'lerine karşı olan tutumları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (46/15)
a) Anne-bablarına iyi davranırlar
b) Anne-babasına verdiği nimete şükür ihsanı ister
c) Allah'ın razı olacağı işlerde Allah'tan yardım ve ilham ister
d) Anne-babalarının ölümlerinden sonra hayır da bulunurlar

24- Kulakların, gözlerin, kalplerin Allah'ın helak etmesine karşı hiçbir fayda vermediği insanların özellikleri arasında hangisi yoktur? (46/26)
a) İnkar edenler
b) Alay edenler
c) Allah'tan başka ilah edinenler
d) Küfürde diretenler

25- Allah kimlere yardım eder? (47/7)
a) Yardıma muhtaç olanlara
b) Allah'a yalvaranlara
c) Allah'a (dinine) yardım edenlere
d) Bütün insanlara

26- Allah'ın (hayatı tehdit eden ve nefis için zor gelen) bir hükmü insanlara ulaştığında davranışları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (47/21)
a) İtaat etmeleri
b) Güzel söz söylemeleri
c) Allah'a bağlı kalmaları
d) Allah’a dua etmeleri

27- Allahü Tealâ’nın insanlara peygamber göndermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (48/8)
a) Şahit olarak
b) Müjdeci olarak
c) Uyarıcı olarak
d) Aydınlatıcı nur olarak

28- Beyat kelimesinin anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (48/10)
a) Söz vermek
b) Bağlılık bildirmek
c) Dönüş yapılmayacağına dair yemin etmek
d) Ölümüne savaşmak

29- İslam düşmanları ile savaş söz konusu olduğunda savaştan geri kalmalarında bir günah ve sakınca olmayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (48/17)
a) Kör-görmekte zorluk çeken
b) Topal-yürümekte zorluk çeken
c) Savaşa katılamayacak kadar hasta olan
d) Sağır-işitme engelli olan

30- Bir fâsık, bir kişi hakkında haber getirdiğinde ne yapmak gerekir? (49/6)
a) Derhal yargılamak
b) Delilleri araştırmak
c) Dikkate almamak
d) Toplum içerisinde haberi yaymak

31- Allahu Teâlâ’nın insanları farklı kavim ve kabileler halinde yaratmış olması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (49/13)
a) İnsanlar bu vesile ile birbirleriyle tanışırlar
b) Bazı kavim ve toplumlar diğerlerinden üstün olduğu için
c) Üstünlük sadece Allah'tan korkmak ve takvalı olmaktadır.
d) Tüm insanlar bir erkek ve bir kadından meydana gelmiştir.

32- Aşağıdakilerden hangisi Kaf Sûresinde işlenen konulardan birisi değildir? (50/1-45)
a) Yeniden dirilişin hak olduğu
b) Yer ve göklerin yaratılışı
c) İnsanın sağ ve solunda yaptıklarını tespit eden iki meleğin olduğu
d) Hayvanların insanların emrine verilmesi

33-İşledikleri kötülükler sebebiyle helâk edilen geçmiş toplumlar hakkındaki kıssaların apaçık bir şekilde tekrar tekrar anlatılması, aşağıdaki hangi amaca yöneliktir? (46/27)
a) Tarihi kayıtların arşivlenmesi
b) İnsanların geçmişten ibret alması
c) Stratejik mevkilerin belirlenmesi
d) Kıssa ihtiyaçlarının giderilmesi

34- Çarşıda et satın alırken gördüğü Câbir b. Abdullah'a, Ömer(r.a.) şöyle demiştir: “Sizden biriniz, bir şeye her iştahlandıkça onu karnına mı indirir?! Şu âyetin muhataplarından olmaktan korkmuyor musun? Onlar, Allah'ın, haklarında ;“Nankörlük edenler ateşe sunulduğu gün:Dünya hayatınızda bütün iyiliklerinizi yitirdiniz. Onlardan isteğiniz gibi faydalandınız. Bugün ise, dünyada haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklık yapmanız sebebiyle alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız, denir.” buyurduğu kimselerdir.” Bu âyet Ahkâf Sûresinin kaçıncı âyetidir? (46/?)
a) Ahkâf: 15 b) Ahkâf: 35
c) Ahkâf: 20 d) Ahkâf: 45

35- a-Kim cimrilik ederse ancak kendi aleyhine cimrilik eder.
b-İşte siz, Allah yolunda harcamaya davet olunan kimselersiniz. Fakat, sizden cimrilik edenler vardır.
c-Eğer yüz çevirirseniz, sizi başka bir toplum ile değiştirir. Sonra onlar, sizin benzerleriniz de olmazlar.
d-Allah kendi kendine yeterlidir, siz muhtaçsınız.

Yukarıda verilen cümleler 47/38.ayetin birbirini bütünleyen parçalarıdır.
Ayetin orijinal anlamını ifade etmesi için bu cümleler aşağıdakilerden hangi dizine göre sıralanmalıdır?

a) a-b-c-d b) b-a-d-c
c) c-d-a-b d) c-a-d-b

36- 40. sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.
36-
“De ki:Ben, ………………..ilki değilim. Bana ve size neler yapılacak bilmiyorum. Ben, ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben, apaçık bir ……………..başka bir şey değilim.” (46/9)
a) inananların / korkutucudan
b) peygamberlerin / uyarıcıdan
c) müslümanların / peygamberden
d) inananların / müjdeleyiciden

37- “O halde, sen de ………sahibi peygamber-lerin sabrettiği gibi sabret! Onlar için acele etme! Onlar kendilerine ……………….gördükleri gün gündüzün bir saatinden fazla yaşamamış gibidirler. Bu bir……………… Fasık toplumdan başkası helak edilir mi? ”(46/35)
a) kitap / vaat edileni / uyarıdır
b) mucize / kıyameti / ikazdır
c) sahife / söz verileni / duyurudur
d) azim / vaat edileni / tebliğdir


38-“Ey iman edenler! ………….. itaat edin, ……………….. itaat edin ve ……………..geçersiz kılmayın.” (47/33)
a) Allah’a / ulu’l-emre / ibadetlerinizi
b) Allah’a / Peygamber'e / amellerinizi
c) Peygambere / alimlere / dualarınızı
d) Peygambere / yöneticilere / yaptıklarınızı

39- “Ey iman edenler!Allah’ın ve onun Rasûlünün …………… geçmeyin. ……….. sakının. Çünkü Allah, işitendir, görendir.” (49/1)
a) arkasına / Cehennemden
b) önüne / Azaptan
c) ilerisine / Ateşten
d) önüne / Allah’tan

40- “Onların …………….biz daha iyi biliriz. Sen, onlara karşı bir ………… değilsin. Bu sebeple tehdidimden korkanlara ………. ile öğüt ver” (50/45)
a) yaptıklarını / zorlayıcı / bilim
b) düşüncelerini / koruyucu / vahy
c) söylediklerini / zorba / Kur’an
d) amellerini / bekçi / akli deliller
 
Yandex.Metrica
Üst Alt