Kur'an-ı Kerim 22 Cüz Test Soruları

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Kur'an-ı Kerim 22 Cüz Test Soruları

1. Aşağıdaki durumların hangisinde hiçbir mümin erkeğin ve kadının kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları olmaz? (33/36)

a) Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm vermişse
b) Yapılacak iş onları zorlarsa
c) Bir işi yapmaya mecbur bırakılırlarsa
d) Müslümanların menfaati söz konusuysa


2. Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen tek şahabı kimdir? (33/3/)
a) Hz. Ebû Bekir b) Hz. Ali
c) Hz. Zeyd d) Hz. Osman

3. Hz. Peygamberim yaşadığı bir olay münasebetiyle geçersiz kılınan Arap geleneği aşağıdakilerden hangisidir? (33/37)
a) Hac mevsiminde hacılara yemek dağıtma âdeti
b) Kölelerle yapılan bir anlaşma olan mükâtebe
c) Evlatlıkların, öz oğul gibi görülüp eşleriyle evlenilmesinin haram sayılması
d) Haram aylarda savaş yapılmaması

4. Hz. Peygamber'in inananlarla olan ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (33/40)
a) Bütün inananların babasıdır.
b) Her hususta güzel bir örnektir.
c) Allah'ın son elçisidir.
d) İnananlar gibi bir insandır

5. Hz. Peygamberden sonra eşlerinin evlenmesiyle ilgili hüküm aşağıdakilerden hangisidir? (33/53)
a) Bütün dul kadınlarla aynı hükümlere tabidirler.
b) Diğer dul kadınların iki katı iddet bekler, sonra evlenebilirler.
c) Hz. Peygamber'den sonra bir daha asla evlenemezler.
d) Evlenebilecekleri kişilerle ilgili bazı kısıtlayıcı özellikler vardır.

6. "Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların kadınlarına söyle; dış kıyafetlerini üzerlerine alsınlar." mealindeki âyetin devamında bu örtünmenin gerekçesi nasıl açıklanmaktadır? (33/59)
a) Tanınıp incitilmemeleri için bunun en uygun yol olması
b) Olumsuz hava şartlarından korunabilmeleri
c) Kadınlara bir güçlük ve imtihan olsun diye
d) Kim oldukları anlaşılmasın diye

7.
I. Rüzgâra hükmetmesi
II. Dağların ve kuşların onun terennümlerine eşlik etmesi
III. Emrinde cinlerin çalışması
IV. Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Süley-man'a verilen özelliklerdendir? (34/12)
a) l ve II b) l, II ve l
c) l ve III d) Hepsi


8. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Davud'a verilen ayırıcı özelliklerden biridir? (34/10-11)
a) Asasının yılana dönüşmesi
b) Emrinde her türlü yaratığın ve özellikle cinlerin çalıştırılması
c) Dağların ve kuşların onun terennümlerine eşlik etmesi
d) Körü ve alacalıyı iyileştirmesi

9. Cinler, Hz. Süleyman'ın öldüğünü nasıl anlamıştır? (34/14)
a) Gabı bilme yetenekleriyle
b) Karıncalardan birinin haber vermesiyle
c) Hüdhud kuşunun ihanet edip haberi cinine1 bildirmesiyle
d) Yaslandığı asanın bir ağaç kurdu tarafından kemirilmesi sonucu Hz. Süleyman'ın yere düşmesiyle


10. Mülkün Allah'a ait olduğu ifade edildik-ten sonra insanların Allah dışında yalvarıp taptıkları varlıkların hiçbir şeye sahip olmadığı hangi benzetme ile anlatılmaktadır? (35/13)
a) Bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir.
b) Hardal tanesi kadar mülkleri yoktur.
c) Denizdeki tek bir kum zerresine bile sözleri geçmez.
d) Bir damla suya hükmedemezler.

11. Kulları içinden Allah'a karşı saygısı / korkusu en fazla olanlar kimlerdir? (35/28)
a) Şehitler b) Zenginler
c) Âlimler d) Fakirler


12. İnsanların birbirlerinin günahının sorumluluğunu yüklenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (35/18)
a) Bütün insanlar atalarının işledikleri günahlara ortaktır.
b) Akrabalar birbirlerinin günahlarının sorumluluğunu üstlenebilirler.
c) Sadece anne ve babalar çocuklarının günahlarının sorumluluğunu yüklenebilirler.
d) Hiç kimsenin bir başkasının günahını üstlenmesi söz konusu değildir.


13. Aşağıdakilerden hangisi kendileri için bağışlanma ve büyük karşılık hazırlananlar arasında sayılmamıştır? (33/35)
a) Sabırlı erkekler ve kadınlar
b) Oruç tutan erkekler ve kadınlar
c) Ehl-i Kitap'tan olan erkekler ve kadınlar
d) iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar


14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde boşanan kadın iddet beklemek zorunda değildir? (33/49)
a) Hamile ise
b) Çok yaşlı ise
c) Zina sebebiyle boşanmış ise
d) Cinsel ilişki gerçekleşmemişse

15. Şehrin öbür ucundan gelip kavmine bazı tavsiyelerde bulunan adam, kavmini aşağıdakilerden hangisine davet etmiştir?
(36/20-25)
a) Peygamberin sözünü dinlememeye ve ona karşı ayaklanmaya
b) Kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söyleyip kendisine uymaya
c) Kendilerinden ücret istemeyen elçilere uymaya
d) Şehri kuşatmış düşman ordusuna karşı hazırlık yapmaya


16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber ve ailesi hakkında doğru değildir? (33/6, 40, 53)
a) Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir.
b) Peygamberin evine çağrılmadan gidilmemelidir.
c) Hz. Peygamber müminlerin babasıdır.
d) Peygamberin hanımlarıyla perde arkasından konuşulmalıdır.

17.

I. Müjdeci
II. Uyarıcı
III. Şahit
IV. Davetçi
V. Işık saçan bir kandil

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygam-ber'in özelliklerindendir? (33/45-46)
a) l, II, III ve IV b) l, II, IV ve V
c) l, II, III ve V d) Hepsi


18. Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (35/1)
a) Allah'ın elçileridir.
b) Birkaçı dışında çoğu dişidir.
c) ikişer, üçer, dörder kanatları vardır.
d) Allah tarafından yaratılmışlardır.


19. Kör ile görenin, karanlıklar ile ışığın, gölge ile kızgın sıcağın, diriler ile ölülerin eşit olmadıkları örnekleri neyi vurgulamak için zikredilmektedir? (35/19-23)
a) Allah'ın yaratma gücünün büyüklüğünü ve adaletini
b) Dünya nimetlerinin insana fayda sağlamayacağını ve üstünlüğün ancak takva ile olduğunu
c) Hz. Peygamberin yalnızca bir uyarıcı olduğunu ve herkesin kendi sorumluluğunu taşıdığını
d) Bütün kavimlerin, peygamberlerini yalanlayıp memleketlerinden sürdüklerini

20. Hz. Peygamber'in hanımlarına hitap eden âyette "Sözü eda ile söylemeyin." Emri-nin gerekçesi nasıl açıklanmıştır? (33/32)
a) Kalbinde hastalık olan kimsenin herhangi bir ümide kapılmaması için
b) Peygamber hanımlarının otoriter olması gerektiği için
c) Perde arkasından konuşmaları sebebiyle söyledikleri duyulamayacağı için
d) Mütevazı ve alçak gönüllü oldukları için

21- Peygamber hanımlarına "edalı konuşmayın" emri ile Allahü Tealâ hangi tür ahlaki probleme işaret etmektedir? (33/32)

a) Cinsel sapma ve bozuk düşünce içerisinde olanlara karşı tedbir.
b) Dil bozukluğunun giderilmesi.
c) Erkeklerle konuşma yasağı.
d) Kendilerini belli etme düşüncesi.


22- Peygamber hanımları mü'minler için hangi dereceye kadar yakın kabul edilmiştir? (33/6)
a) Mü'minlerin anneleridir.
b) Mü'minlerin saygı duyduğu sahabelerdir.
c) Peygamberin sünnetini bize ileten tebliğ önderleridir.
d) Mü’minlerin öncüleridir.
23- Peygamberin görevini ve niçin gönderildiğini açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? (33/45-46)

a) Muhammed içinizden bir adamın babası değildir. O, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.
b) Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hem Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil.
c) Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de farketmez. Çünkü Allah her şeyi bilendir.
d) Ey Peygamber, kadınlarına, kızlarına ve mü'min kadınlara söyle üzerlerine dış örtülerini giysinler.

24- Peygamberin genel görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (33/45-46)
a) Şahit - Müjdeci
b) Uyarıcı - Davetçi
c) Aydınlatıcı
d) Hidayet verici

25- Mü'min kadınların örtünmelerinin istenmesi hangi sebebe bağlanmaktadır? (33/59)
a) Sıcak-soğuk gibi doğal olaylardan etkilenmemek.
b) Örf ve gelenek ahlakına bağlılık.
c) Tanınmak ve kötü niyetli erkekler tarafından rahatsız edilmemek.
d) Saçlarının yiyeceklere düşmesini engellemek.

26- İnsanın, Kur'an'ın sorumluluğunu yüklenmekle niçin cahil ve zalim olduğu ifade ediliyor? (33/72)
a) Kaldıramayacağı yüke talip olduğu için.
b) Ne yüklendiğinin farkında olmadığı için.
c) Yüklendiği şeye sonradan ihanet ettiği için.
d) Yükünü zorlanarak taşıdığı için.

27- Aşağıdakilerden hangisi Seb'e Suresi'nde, Seb'e halkının cezalandırılma-larına sebep olan hususlardan değildir?
(33/15-19)
a) Nankör olmaları-ihanet etmeleri.
b) Zulmetmeleri-büyüklenmeleri.
c) Ahiretten şüphe etmeleri.
d) Peygamberlerine karşı gelmeleri.

28- Hiçbir dostluğun, alışverişin şefaat için araç kılınmayacağı gün hangi gündür? (34/23)
a) Dünya günü.
b) Ahiret günü.
c) Güneş günü.
d) Uzay günü.

29- Allah'a olan yakınlaşmada veya hesap gününde mal-servet, ün, makam veya evlat çokluğunun rüşvet olarak işe yara-mayacağı belirtilen ayette, hangi şeylerin işe yarayacağı ifade edilmektedir? (34/37)
a) Dolar ve euro biriktirmek.
b) Altın ve gümüş biriktirmek.
c) İman etmek ve doğruları yapmak.
d) Bir büyüğün eteğine yapışmak.


30- Allah, insanları suçlarından dolayı niçin hemen cezalandırmıyor? (35/45)
a) İşleikleri fiilleri görmek için.
b) Müddet vererek adaleti tesis için. Aksi halde yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı.
c) Ceza gününü beklediği için.
d) Azabın belirli bir süresi vardır.

31- Fatır kelimesinin anlamı nedir? (35/1)
a) Yoktan yaratan, eşsiz ve benzersiz yaratan.
b) Fitre ve sadaka veren.
c) Zekat ve yardımda bulunan.
d) Gökler.

32- Allahu Tealâ, Fatır Suresi 5. ayette niçin "Ey İnsanlar, Allah'ın vaadi haktır. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın" buyurmaktadır? (35/5)

a) Dünya hayatının göz kamaştıran güzelliğini daha iyi görebilelim diye.
b) Dünyanın geçici olduğunu unutmayalım ve Allah adına yalan uydurarak bizi O'nun yolundan alıkoyacak şeytana ve taraftarlarına karşı uyanık olalım ve ahiret hazırlığımızı iyi yapalım diye.
c) Aldatılmanın çok gülünç ve insanı zor durumda bırakan bir olay olması dolayısıyla.
d) Değişik aldatma yöntemlerinin varlığından haberdar olalım diye.

33-Kadınların hangi halleri, onların cahiliyye döneminin gerici ahlâkı üzere olduklarını açıklamaktadır? (33/33)
a) Ticaretle meşgul olmaları
b) Evlerinin düzeni ile ilgilenmeleri
c) Pervasızca açılıp saçılmaları
d) Evlilikten uzak durmaları

34- “Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiği zaman mü’min erkek ve mü’min kadının, artık dilediği gibi davranma hakkı yoktur.Kim Allah’a ve elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur” meali verilen ayet aşağıdakilerden hangisidir? (33/?)
a) Ahzab: 25 b) Ahzab: 28
c) Ahzab: 32 d) Ahzab: 36

35- a-Ağır bir yük taşıyan kimse, başkasını çağırsa, ondan hiçbir şey yakını bile olsa ona yükletilmez.
b-Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah’adır.
c-Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez.
d-Sen, ancak görmedikleri halde Rab’lerinden korkan ve namazı kılan kimseyi uyarabilirsin.
Yukarıda verilen cümleler 31/34.ayetin birbirini bütünleyen parçalarıdır.
Ayetin orijinal anlamını ifade etmesi için bu cümleler aşağıdakilerden hangi dizine göre sıralanmalıdır?
a) a-b-c-d b) b-a-c-d
c) c-d-a-b d) c-a-d-b

36- 40. sorularda yer alan ayet meallerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun seçenekleri belirleyin.
36-
“……………………….. okunan Allah’ın ayetlerini ve ……………….. düşünün. Allah, lütufkardır, haberdardır.” (33/34)
a) Mescidlerde / mesajlarını
b) Camilerde / hutbeyi
c) Evlerinizde / hikmeti
d) Evlerinizde / kitapları

37- “De ki:Şüphesiz Rabb’im, kullarından dilediğinin …………… genişletir dilediğinin de daraltır. Harcadığınız şeyin yerine ………….. koyar.Rızık verenlerin en hayırlısı O’ dur.”
(34/39)
a) ufkunu / güzelini
b) basiretini / diğerini
c) göğsünü / hayırlısını
d) rızkını / yenisini

38-“ Süleyman’ın ölümünü takdir ettiğimiz zaman, onun ölümünü ancak …………….. kemiren bir ………… gösterdi. Yere yıkılınca, ……………… gaybı (görülmeyeni) bilmedikleri ortaya çıktı. Böyle olmasaydı kendilerini alçaltan azap içinde kalmazlardı.” (34/14
a) tahtını / böcek / cinlerin
b) değneğini / kurt / cinlerin
c) asasını / kurt / kâhinlerin
d) tahtını / böcek / hiç kimsenin

39- “Kim, güç/izzet istiyorsa, bilsin ki bütün güç/izzet Allah’ındır. ………………. O’na çıkar, doğru ve iyi işler de onu yükseltir. ………………… planlayanlar için şiddetli bir ………. vardır. Onların planları boşa çıkacaktır.” (34/10)
a) Güzel söz / Kötülükleri / azap
b) Salih amel / Savaşı / intikam
c) Hayırlı iş / Fitneyi / ateş
d) Güzel söz / Kargaşayı / ölüm

40- “Hiçbir…………., başkasının ………….. yüklenmez. Ağır bir yük taşıyan kimse, başkasını çağırsa, ondan hiçbir şey yakını bile olsa ona yükletilmez.Sen, ancak görmedikleri halde Rab’lerinden korkan ve …………….. kimseyi uyarabilirsin. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah’adır.”
(35/18)
a) hamal / yükünü / oruç tutan
b) insan / ağırlığını / ibadet eden
c) kimse / günahını / tevbe eden
d) günahkâr / günahını / namazı kılan
 
Yandex.Metrica
Üst Alt