Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

1- SEÇMELİ DERSLERİN SEÇİLME ORANLARI VE ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SEÇMELİ DERSLERİN BELİRLENME KRİTERLERİ


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2008 yılında Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması yapılmıştır. Bu araştırma metnine göre seçmeli derslerin belirlenmesinde dikkate alınan bazı kriterler vardır. Bu kriterler;
1- Öğrencilerin istekleri
2- Velilerin istekleri
3- Öğretmenlerin istekleri
4- Okulda bu dersleri okutacak öğretmenlerin olması
5- Okulun imkanları
6- Çevrenin imkanları
7- Okuldaki öğrenci sayısı

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda oluşturulan gruplar e-okul üzerinden görülebilmektedir.
Ortaokullarda gruplandırılmış olarak belirlenen seçmeli derslerde, öğrenciler tüm derslerini bir gruptan seçebileceği gibi, her bir gruptan ayrı ayrı dersler de seçerek seçmeli derslerini tamamlayabilmektedirler.
Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilmekte, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılıp ve okutulmaktadır.

SEÇMELİ DERSLERİN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMİ
Seçmeli derslerin öğrencilerin hayata hazırladığı; ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmada faydalı olduğu kabul görmektedir. Buna yönelik olarak okullarda ders programlarının zorunlu ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrıldığı gözlenmektedir. Zorunlu dersler öğrencilerin okullarını bitirebilmek için almaları gereken temel derslerdir. Seçmeli dersler ise okulların ya da öğrencilerin birçoklarının içinden seçebilecekleri derslerdir.

Zorunlu dersler dışında öğrenciye alacağı dersleri seçme imkânı vermek günümüz demokratik anlayışına uygun bir yaklaşımdır. Öğrenciye değişik alternatifler sunmak öğrencinin okula karşı olumlu tutumlar geliştirmesine de yardımcı olacaktır.
Bireysel farklılıkların kabulünden ortaya çıkan seçmeli ders uygulamasının amacı da öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, farklı becerilerini ortaya çıkarması, değişik alanlarda bilgilendirmelerini sağlaması ve yeteneklerinin gelişmesine zemin hazırlaması açısından seçmeli ders uygulamasına gelişmiş ülkelerde önem verilmektedir. Ayrıca eğitimde bireyselliği ön plana çıkarması açısından seçmeli ders uygulaması önemlidir.
Seçmeli dersler okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olmaktadır. Seçmeli dersler öğrencilerin bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal(ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Farklı ilgi, ihtiyaç ve yeteneklere sahip öğrencilere programlarda farklı ders seçenekleri sunulmaktadır. Seçmeli derslerin aynı zamanda öğrencilere hayat becerileri kazandıracak özellikte olması da beklenmektedir.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

2- SEÇMELİ DERSLERİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hz.Muhammed’in Hayatı dersiyle ilgili şu görüş ve öneriler dile getirildi:
• Üniteye boğmaktan ziyade dersin tam olarak öğretilmesi hedeflenmesi gerektiği belirtildi.
• Üniteler İslamiyet Öncesi-Mekke Dönemi-Medine Dönemi-Peygamberimizin Ahlakı şeklinde ünitelere ayrılmasıve 2. ve 3. Üniteye daha geniş yer verilmesi ifade edildi.
• Temel Dini Bilgiler,Siyer ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zaman zaman benzer konuları işlediği, bunun tekrara sebep olduğu, öğrenciyi sıktığı tesbit edildi. Bu durumun düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.
• Genel olarak, kazanımlara ulaşılabilmek için ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu belirtildi. Ünite içerisinde kronolojik bilgilere çok fazla yer verilmesi nedeniyle davranış geliştirmeye yönelik etken bulunmamaktadır. Kronolojik bilgi verildikten sonra davranışa etki edecek konulara yer verilmeli.
• Kazanımların bilişsel yönden ağırlıklı olduğu, duyuşsal ve psiko-motor yönden eksik olduğu gözlemlenmiştir. Kazanım ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu ifade edilmiştir. Kazanımlar birbiri ile uyumludur. Kazanımlar güncel hayatla uyumludur.
• Genel olarak, kazanımlara ulaşılabilmek için ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu belirtildi.
• Öğretmenlerce, ders kitaplarının çok sıkıcı ve yüzeysel olduğu düşünülmektedir. Kazanımlara yönelik etkinlikler, bulmacalar, duygulara hitap eden anekdotlar ile zenginleştirilmiş bir ders kitabının öğretim programının hedeflerine daha iyi hizmet edeceği konusunda çalışma grubundaki bütün öğretmenler fikir birliğine varmıştır.
• “Hz.Muhammed’in Hayat Hikayesi” alanındaki 1. ünitelerin kazanımlarına yönelik konu başlıkları yeterli olmakla birlikte, içeriğin yetersiz olduğu düşünülmektedir. “Hz.Muhammed’in Hayat Hikayesini Hatırlayalım” ünitelerindeki konular sadece kronolojik sistemle verilmiştir. Konu başlıklarının içini doldurmak ve zenginleştirmek için ders öğretmenlerinin çabası gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerle konuların zenginleştirilmesi, daha detaylı ve etkili bir şekilde sunulması söz konusu sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır.
• Mevcut öğretim programında, Hz.Muhammed’in hayat hikayesinin sadece birinci ünitelere özet bir şekilde sıkıştırıldığı, diğer ünitelerde ise O’nun günlük hayatına, sosyal hayatına, örnekliğine, aile hayatına, toplumsal iletişimine dair konulara yer verildiği görülmektedir. Bunun yerine, Hz.Muhammed’in hayat hikayesinin tüm seneye yayıldığı ve diğer sosyal-ahlakî konuların yeri geldikçe tüm ünitelere dağıtıldığı bir öğretim modelinin daha faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
• Uzun bir süreç isteyen bu dersin içeriğini müfredat kısa sürede bitirilmesini istiyor. Bu program hazırlanırken çocukların öğrenim seviyesi, yaş durumu sanki göz önüne alınmamış gibi görünüyor. Bu da kazanımlara ulaşmayı zorlaştırıyor.
• Konuların öğrencilerin seviyesine uygun olarak sadeleştirilmesi
• Ana temalarla peygamberimizin hayatı ve sünnetleriyle örneklenmesi
• Çalışma kitabı ile birlikte sesli-görsel materyal eklenmesi
• Ders materyalindeki ünite konularının uzun metinlerden oluşması,
• Hz.Muhammed(s.a.v)’in Hayatının etkin dönemlerinin kısa,yüzeysel ve etkinliksiz verilmesi,
• Dersin seçmeli olması ve ölçme ve değerlendirmenin olmaması, gibi unsurlar tesbit edilmiştir.
• Sınıflarda I. Ünitede işlenen siyer kronollojik sırası tüm ünitelerde diğer konularla birlikte konu anlatımlarıyla işlenmelidir. Örneğin ailede sevgi ve saygı konusu ünite olarak değil Hz. Muhammed’in doğduğu 571 tarihinde yer alan konular içinde işlenmelidir.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

3- SEÇMELİ DERSLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ VE KONULARININ MÜZAKERESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
HZ. MUHAMMEDİN HAYATI DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLAR


• 1. Ünitede öğrencilerin peygamberimizin hayatını ana hatlarıyla öğrendiği fark edildi. Fakat diğer ünitelerde öğrenciyi bütünüyle gözleme imkanı olmadığı için kazanımların ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edildi.
• Genel olarak, kazanımlara ulaşılabilmek için ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu belirtildi.
• Lise 9. sınıflarda 1. ünitenin konuları özet halinde verildiği için kazanımlara tam olarak ulaşılamadığı söylendi

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1- İlk ünitede görsel materyallere, bulmaca türü etkinliklere yer verildiği, diğer ünitelerde bulmaca, anlatım, soru cevap, beyin fırtınası gibi sözele dayalı yöntem ve tekniklerin benimsendiği görüldü.
2- Öğrencilerin bulmaca, video izleme, eğitsel oyun ( konuyla ilgili gizli bir cümlenin adam asmaca yöntemiyle bulunması, 3-5 kere tekrarlanan ifadenin ezberlenerek üzerinde konuşulması) yöntemlerinden memnun kaldığı ve bunlardan sıkılmadıkları söylendi.
3- Konuya başlamadan önce örnek olay yönteminin kullanılmasının öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini artırdığının gözlendiği belirtildi.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ

• Mümkün oldukça teknolojik imkanlardan faydalanıldığı bulmaca etkinlik türü materyallerin kullanıldığı, bu etkinliklerin paylaşıldığı sitelerden faydalanıldığı söylenildi.
• Ders kitaplarında konuyu pekiştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmediği görüldü.
• İlk ünite haricinde diğer ünitelerde yeterli materyalin olmadığı ifade edildi.
• Ders kitabındaki resim ve fotoğrafların İslami hassasiyet gözetilerek hazırlanmadığı ve bu durumun öğrenciye aktarılmasının zor olduğu tespit edildi. Örnek (aile ve kadın fotoğrafları)
• Okullara ders kitaplarının geç gelmesi veya hiç gelmemesinin problem teşkil ettiği görüldü.
• Öğretmen Kılavuz Kitaplarının bulunmamasının eksiklik olduğu belirtildi.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#4
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

1- SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ EĞİTİM BOYUTU

Günümüzde teknolojini kullanımı oldukça yaygın hale geldi ve neredeyse teknoloji olmadan insanoğlu hayatını devam ettiremez oldu. Teknoloji geliştikçe aletlerin işlevleri çoğaldı, aynı oranda ise boyutları küçüldü. Öyle ki günümüz teknolojilerini artık cebimizde taşır olduk.Bugün hemen hemen herkesin cebinde bir akıllı telefon bulunmakta. Eskiden aileler çocuklarına telefon almak istemezken, günümüzde her çocuğun, her öğrencinin elinde bu aletlerden var.Bu kadar yaygın hale gelmişken neden eğitimde bundan faydalanmayalım?
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir öğrenci, günlük ortalama 150 sms gönderip alıyor. Aynı şekilde saatte ortalama 16 kez telefonuna bakıyor, bu da her 4 dakikada bir, telefonunun ekranını açtığını, sosyal medya ve gelen mesajlarını kontrol ettiğini doğruluyor.
Aynı şekilde bir başka araştırma, Google üzerinden yapılan 100 milyar aramanın %50’den fazlasının mobil telefonlardan yapıldığını doğruluyor. Bu denli teknolojinin kullanıldığı, hayatımızın bir parçası olduğu bir dünyada neden bunu eğitime entegre edemiyoruz?
Sms ve sosyal medya kullanımı öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olabilir mi? Montreal üniversitesinde yapılan araştırmalar bunu doğruluyor. Sosyal medya ve sms kullanımı, öğrencilerin ödevleri konusunda daha organize olmalarını, onlara bu ödevleri yapmalarında, gelişim göstermelerinde önemli rol oynadığını gösteriyor. Aynı şekilde öğrencilerin velileri ile irtibat kurmak, onlara brifing vermek ve öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde sağlam bağlar kurmak için de ideal bir yol olduğu unutulmaması gereken bir gerçek.
Amaç, öğrencinin günlük attığı yada aldığı günlük 150 mesajdan rahatsız olması yada zaman kaybına uğraması değil, daha çok sosyal medya ve sms kullanımı sunan uygulamaların keşfi, kullanımı, bilgiye doğru ve hızlı şekilde ulaşması ve araştırma-merak duygusunun daha da geliştirilmesidir. Dünya çapında 1 milyon’a yakın öğrencinin kullandığı REMIND gibi uygulamalar her gün daha da yaygınlaşıyor. Bu uygulama gibi şu an popüler olan birçok uygulama sunmak da mümkün ( Whats app, Twitter vb.)
Aşağıda, öğrenciler ve veliler için sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanmalarının birkaç avantajını bulabilirsiniz:
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, öğrenciye ev ödevleri konusunda yardımcı olabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, sınavlar öncesi hangi konulara daha fazla yoğunlaşması, hangi konularda daha zayıf olduğunu bildirmek için önemli rol oynayabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, öğrencilerin proje ve ödevlerinin hazırlık aşamalarında yardım alabilmeleri için bir ışık olabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, öğrencinin yazım hataları ve dilbilgisi kurallarına uygun yazım kurallarını daha iyi benimsemesi için bir fırsat olabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, öğrencinin öğretmeni ile konuşamadığı konuları, daha kolay şekilde paylaşabilmesini sağlayabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, velilerin çocukları konusunda öğrenim süreçleri hakkında anlık bildirim almalarını sağlayabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, velilere öğrencilerin ev ödevlerini bildirmek için iyi bir yol olabilir.
• Sosyal medya ve/veya mesajlaşma uygulamaları kullanımı, velilere çocuklarının devamsızlıkları konusunda haber vermek için kullanılabilir.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

2- SOSYAL - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE KİTAP OKUMA BİLİNCİ

• Daha çok (Kutlu Doğum) haftasındaki etkinliklere katılımın yoğun olduğu, diğer zamanlarda ise çevre temizliği, pano hazırlama değerler eğitimi kapsamında çalışmaların yapıldığı ifade edildi.
• Temizlik konusunda öğrencilerle beraber çevre temizliği yapıldığı, bunun sonuçları üzerinde konuşulduğu ve bu durumun öğrencinin gelişimine olumlu katkı sağladığı belirtildi.
• Gezi-gözlem-inceleme etkinliklerinin yapılma prosedürünün ve sorumluluğunun fazla olması nedeniyle bu tür faaliyetlere katılma konusunda öğretmen ve idarecilerin çekimser davrandığı tesbit edildi.
• Sosyal etkinliklere katılımın kolaylaştırılması, derslerin aksamaması için esnek ders saatlerinin bulunmasının yararlı olacağı belirtildi. Bu tür etkinlikler yoluyla elde edilen bilgi ve kazanımların daha kalıcı olması nedeniyle teşvik edilmesi ve bu hususa ağırlık verilmesinin yerinde olacağı görüşüne yer verildi. Müfredatın sosyal-kültürel etkinlikleri de göz önünde bulundurarak hazırlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldı.
• Kitap okuma konusunda öğretmenler öğrencilerine örnek olmalıdır.Sınıfa girerken ders kitabı dışında başka bir kitap daha bulundurmak öğrencileirn merakını uyandırabilir.
• Okul kütüphanesi zenginleştirilmelidir.
• Her sınıfta mutlaka bir kitaplık olmalıdır.
• Öğrencilerin okuduğu kitaplardan ne anladıkları üzerine bir konuşma ortamı oluşturulabilir.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#6
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

3- ERDEMLİ BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE KARAKTER EĞİTİMİ

• Karakter binlerce yıldır toplumlarda onemsenen ve insanların taşıması gereken bir ozellik olarak gorulmuştur. Kişinin karakteri, icselleştirdiği değerlere ve alışkanlıklara bağlı olarak kendisine ve topluma faydalı olacağı gibi, hem kendine hem de topluma zarar verecek şekilde de olabilir
• Karakter amaçlı eğitimden gecmiş birey, zeki olduğu
• kadar karakterli, okur-yazar olduğu kadar nazik, bilgili olduğu kadar erdemlidir.
• Çünkü iyi bir insan zekasını diğerlerinin iyiliği icin kullanır ve daha iyi bir dunya
• kurmak icin calışır.
• Karakter ancak değerlerle inşa edilebilir. İnsanlar arasında one cıkan, hayran
• olunan ve saygı duyulan insanın ozellikleri hep aynıdır. İyi karakterin tanımı
• aynı zamanda hangi değerlerin oğretilmesi gerektiğinin de cevabıdır. Alcakgonullu,durust, kibar, sadık, sabırlı, saygılı, sorumluluk sahibi ve icten kişiler diğer insanlar tarafından karakterli insan olarak nitelendirilmektedir
• Okullarda başarı kültürü kadar karakter kulturu de yani diğerlerine ve topluma hizmet, durustluk, cesaret,model olma, guven, azimli olma ve onur da da onemlidir. Başarılı bir karakter eğitimi icin okullarda ve ailede karakter kulturu one cıkarılmalıdır.
• Karakter eğitiminin verilmesinde sadece okulların değil aynı zamanda toplumların da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk,iki temel değerin okullarda etkili bir bicimde oğretilmesini zorunlu kılar.Bu temel değerlerden biri insanları, diğer canlıları ve doğal cevreyi değerli gormeyi gerektiren saygı, diğeri ise davranışlarının hesabını yapmayı, davranışların sonucunu kabul etmeyi ve gorevi başarmayı gerektiren sorumluluktur.
• Etkili karakter eğitimi ile olumsuz oğrenci davranışları azalır, akademik
• başarı artar ve gencler sorumluluklarını bilen vatandaşlar olur.
• Karakter eğitiminde değer gercekleştirme yaklaşımlarının tersine oğretmenler model olurlar, oğrencilerin ahlaki karakterlerini geliştirmeye calışırlar, ahlaki konularda kendi goruş ve duşuncelerini rahatca ve acıkca ifade ederler.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#7
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

4- KURUMSAL İLİŞKİLER VE PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

• Kurumsal ilişkiler, en geniş ifadesi ile “bir kuruluşun paydaşlarıyla olan ilişkisi” olarak tanımlanabilir. Bir organizasyon tüketicilerinden, faaliyet gösterdiği alanı düzenleyen yasa ve yönetmelikleri hazırlayanlara, karar alıcılara kadar geniş bir alanla iletişim ve etkileşim halindedir. Siyasetçiler, hissedarlar, tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, medya, STK’lar ve meslek örgütleri bu alan içinde sayılabilecek paydaşlardan bazılarıdır.
• Tüm bu paydaşlarla iletişimi ve ilişkileri yönetmek, kurum itibarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla organizasyonlar bu ağı etkin bir şekilde yönetmek için “kurumsal ilişkiler” disiplininden yararlanmaktadır.
• Kurumsal ilişkiler alanında faaliyet gösteren profesyoneller; devletle ilişkileri, medya iletişimini, kriz yönetimini, kurumsal ve sosyal sorumluluğu ve stratejik iletişim konularını birleştirerek güçlü bir kurumsal itibar inşa etmek üzere çalışırlar.
• Kurum itibarının korunmasında önemli bir araç olan kurumsal ilişkiler, temelde paydaşlarla ortak bir zemin bulmak ve topluma katkı sunmak üzerine odaklanır ve politika geliştiriciler ile karar alıcılara daha iyi politikalar geliştirilmesinde ve mevzuat çalışmalarında destek olmayı hedefler.
• Bu alan çoğunlukla kamu otoriteleri ile ilişkileri kapsar ve kurumsal ilişkiler yönetimi organizasyonların bünyesinde “Resmi İşler”, “Devletle İlişkiler”, “Kamu İlişkileri”, “Regülasyon” ya da “Kurumsal İlişkiler” gibi farklı adlar altında yürütülür. Bu birimlerde görev alan profesyoneller, organizasyonun tüm paydaş ağıyla etkin bir iletişim kurarak itibar yönetimini gerçekleştirmseini ve karar alma mekanizmalarında etkili olmasını mümkün kılacak yetkinliklere sahip olmalıdır.
• Kurumsal ilişkiler profesyonelleri temsil ettikleri organizasyonun itibarını korumakla olduğu kadar kamu yararını gözetmekle de sorumludurlar. Bu nedenle çalışmalarında etik kuralları dikkate alarak, hiçbir çıkar ilişkisine girmeden mesajlarını doğru aktarmak üzere faaliyet gösterirler.
• Mesajın doğru iletilmesi kadar doğru bir üslupla iletilmesi de kurumsal ilişkiler yönetiminin önemli unsurlarından biridir. İşte eğitimde, okullarda da karar verme süreçlerinde paydaşlarla işbirliği yapılmalıdır.Öğretmen ,öğrenci ve veli görüşlerine de başvurulmalıdır.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

1- ÖĞRETMENİN MİLLİ VE EVRENSEL SORUMLULUKLARI

• Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,
• Öğrencilerin, milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,
• Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
• Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
• Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak
• Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,
• Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,
• Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,
• Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,
• Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,
• Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,
• Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,
• Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,
• Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,
• Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
• Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
İlköğretim kurumlarının amaçları doğrultusunda öğrencileri eğitmek öğretmenin temel görevidir.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

2- ÖĞRETMENLİĞİN BİLGİ,BİLİNÇ,MESLEKİ BECERİ VE ERDEM YÖNÜ

• Öğretmen her toplum için ayrı bir öneme sahiptir. Öğretmenlerin sınıftaki görevleri değişmiş ve çeşitlenmiştir. Değişimin önemli faktörlerinden biri olan öğretmenlerin sınıf içi ve dışında oynadığı rolleri de hiç olmadığı kadar farklılaşmıştır. Günümüzde her alanda meydana gelen baş döndürücü gelişmelerin ve değişmelerin gerisinde kalınmaması için gelişmenin, değişimin stratejik gücü olarak kabul edilen eğitim kurumlarına ve eğitim kurumları aracılığıyla da öğretmenlere, önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında üzerlerine düşen görevleri ve rolleri yapabilecek nitelikte yetiştirilmeleri gerekmektedir.
• Bir öğretmenin branşı ne olursa olsun etik ilkeler doğrultusunda hareket etme zorunluluğu vardır ve bu konudaki sorumluluklarının neler olduğunu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu anlamda öğretmenler davranışlarından sorumludur. Öğretmenlik mesleği kendine has bir takım özellikleriyle, diğer tüm meslek gruplarından ayrılmaktadır. Bu özelliklerinden en önemlisi, öğretmenliğin diğer tüm mesleklerin öğreticisi olmasıdır. Öğretmenlik mesleği bu yönüyle, tüm toplumlarda saygı gören, yüksek statü atfedilen kutsal konumdadır ve bu mesleği sürdüren kişilerin de sorumlulukları kapsamında, tüm uygulamalarında etik ölçütlere uyma gerekliliği daha da önemli hale gelmektedir
• Öğretmenlik mesleğini profesyonel anlamda yerine getiren öğretmenlerin “öğretmenlik meslek etiği”nin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmen adaylarına öğretmenlik meslek etiğinin kazandırılması eğitim verdikleri öğrenciler için rol model olacaklarından dolayı üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak görülmeli ve ele alınmalıdır. Öğretmen adaylarına verilen hizmet öncesi eğitimde “öğretmenlik meslek etiği” nin zorunlu bir ders olarak yer almasının gerekliliği üzerinde uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Gittikçe önemi artan eğitimin stratejik öğesi olan öğretmenin yapıp ettikleri eğitimin iç ve dış paydaşları tarafından daha çok önemsenmektedir. Eğitim sistemi içinde görev yapan öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerde de “öğretmenlik meslek etiği” ile ilgili eğitimlere yer verilmesine, öğretmenlerin bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmaları açısından ihtiyaç vardır.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018


3- HER ÖĞRETMENİN OKUMASUıGEREKEN TEMEL KİTAPLAR
• 21. Yüzyılda Eğitim Ve Türk Eğitim Sistemi
• Ağaç Yaşken Düzelir
• Anlat Beni Herşeye Rağmen Başarmak
• Başarısızlığın Olmadığı Okul
• Ben Bir Okul Uydurdum
• Beyaz Zambaklar Ülkesinde
• Bir İnsan Olarak Okul Müdürü
• Çocuğuma Matematiği Nasıl Anlatırım?
• Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır
• Çocuğunuzu Kötü Eğitmenin Yolları
• Çocuk Ruh Sağlığı
• Çocuk Ve Ergende Ruh Sağlığı
• Çocuklar Neden Başarısız Olur?
• Çocuklara Adanmış Hayatlar
• Çok Kültürlü Eğitime Giriş
• Davranışlara Söz Geçirmek-Sözsüz İletişim
• Demokratik Okullar
• Dijital Bilgelik Yolculuğu İçin Öğrenme Yoldaşlığı

4- HER ÖĞRETMENİN İZLEMESİ GEREKEN ÖNEMLİ FİLMLER
1.Son ders (2008)

“Hayatta söylemek istediklerini, duygularını, sevdiğini söylemeyi erteleme. Çünkü hayat planladığın gibi gitmeyebilir, yarın hiç olmayabilir.”

Yurt dışından gelen bir Türk öğretim görevlisinin üniversiteli gençlere öğretecekleri, okuldaki müfredatla sınırlı kalmayacaktır. Oysa iddiasızdır bu yeni hoca; “İlk dersimiz kimsenin buradan alınacak derse ihtiyacı olmadığı”diye başlar. Ancak öğrencilerin ve özellikle de bir tanesinin onu fark etmesi ile bambaşka bir dünya açılır önlerinde.


2. Kopma (2011) / Detachment

Bir okul, ölmek üzere olan bir okul… Sanki bu okula kanser teşhisi konulmuş ve bu okul gelmeyeceğini bile bile bir çare bekliyor derdine…

Bir öğretmen, umut ve şefkat dolu bir adam bu öğretmen… Bu okula ve içindekilere konulan kanser teşhisini inkâr ediyor ve olamayacağını bile bile herkesin derdine derman olmaya çalışıyor.

Zıvanadan çıkmış bir sürü öğrenci; öğretmenine küfür edenden tutun da hayvana işkence etmekten zevk alanına kadar… Bu öğrenciler yüzünden hayatından bezmiş bir sürü öğretmen; o kadar bezmişler ki öğrencilerine ilgi gösteren Henry’i bile yadırgıyorlar.

3. Tarih Öğrencileri (2006) / The History Boys

2005’te altı Tony Ödülü birden alarak Broadway’de olay yaratan bu oyun, tiyatro yönetmeni Nicholas Hytner tarafından (ki Kral George’un Deliliği ve The Object of My Affection / Aşkımın Hedefisin’i de yönetmiştir) tiyatrodaki oyuncu kadrosuyla birlikte beyaz perdeye uyarlanmıştır. Çokkatmanlı ve sürükleyici bu trajikomedi, büyümek, eğitimin amacı, öğretim yöntemleri, eşcinsellik ve İngiliz eğitim sistemi gibi temaları işlemektedir. 1983’te Yorkshire’da geçen filmde, sekiz öğrencinin Oxford ve Cambridge’e başvurma süreçlerine tanık olunmaktadır. Onlarla yakından ilgilenen iki öğretmenleri vardır: Öğrencilerin zihinlerini açmayı amaçlayan Hector ve sınav kurulunun dikkatini çekecek taktikler öğretmek üzere okul müdürü tarafından tayin edilen Irwin.

4. Kalk ve Diren (1988) / Stand and Deliver

Matematik öğretmeni Jamie Escalante, çoğunlukla hispaniklerin (ABD’de 40 milyonu aşkın nüfusla yer alan, İspanyolca konuşan Latin kökenliler) devam ettiği bir devlet lisesine atanır. Çoğu çete mensubu gençlerin oluşturduğu öğrenciler eğitimle ilgilerini tamamen kesmiş, umutsuz ve ilgisiz öğretmenlerin etkisiyle okuldan soğumuşlardır. Escalante, öğrencilerin potansiyelini görüp, zekâlarını fark eder ve bir grup ümitsiz çete elemanını ülkenin matematik alanında en başarılı öğrencilerine dönüştürür.

5. Zafer Benim (2006) / The Ron Clark Story

Bir öğretmenin birçok öğrencinin hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seren filmde, öğretmen Ron Clark’ın gerçek hayat hikâyesi anlatılıyor.

6. Sınıf (2008) / The Class

François ve öğretmen arkadaşları, sorunlu bir mahallede eğitim veren bir lisede yeni öğretim yılına hazırlanmaktadır. Öğrencilere karşı son derece iyi niyetlidirler ve onlara en iyi eğitimi sağlamak konusunda hiçbir engel tanımazlar.

Günümüz Fransa’sının küçük bir modeli olan sınıfta sık sık kültür ve fikir çatışmaları yaşanır. Genç öğrenciler çoğu zaman eğlenceli ve yaratıcıdır ancak zaman zaman takındıkları anlaşılmaz tavırlar düşük ücretle çalışan öğretmenlerinin hevesini kırmaktadır.

7. İyilik Bul, İyilik Yap (2000) / Pay It Forward

Biri sana iyilik yapınca, sen ona iyilik yapma… Git bir başkasına yap… Alkolik annesi ve dengesiz babsı yüzünden sorunlu bir hayat sürdürmekte olan küçük Trevor McKinney (Osment), yeni rehberlik öğretmeninin (Spacey) verdiği ödev sayesinde “dünyayı daha güzel bir yer yapar”. Trevor’un düşünüp uygulamaya koyduğu plana göre, birinden iyilik gören kişi, hiç tanımadığı üç kişiye iyilik edecektir. Bu arada, öğretmenin özel hayatında da değişiklikler olmaya başlar. Yoksa, bir tür saadet zinciri gibi işleyen bu masum sistem, gerçekten de etkili olmakta mıdır?

8.Koro (2004)

Sene 1949, savaş sonrası Fransa… Clement Mathieu, erkek öğrencilerin eğitim gördüğü bir yatılı okula öğretmen olarak gelir. Çocukların hepsi birbirinden çok farklı ve asi yaradılışlıdır. Clement önce ne yapacağını şaşırır, sonra da onlara en iyi bildiği şeyi öğretmeye karar verir; müzik! Kurduğu koro sadece kendisinin değil tüm çocukların hayata bakışını değiştirecektir.

Fransız yönetmen Christophe Barratierin senaryosundan yönetmenliğine, her safhasında bulunduğu Koro?nun müzikleri dekendisine ait. Barratier, oyuncu kadrosunu oluşturabilmek için 40 faklı koroyu dinlemiş ve en sıradan bulduğu çocuklarla hiç bir profesyonel yardım almadan altı ay boyunca çalışmış.
En İyi Yabancı Film dalında Oscar ve Altın Küre adaylığı başta olmak üzere pek çok adaylık kazanan film, müzikleriyle de büyük başarı topladı. Fransa?nın Oscarları sayılan Sezar ödüllerinde ise En İyi Müzik ve Ses ödüllerini kazandı.

9.Kara Tahta / Takhte siah (Blackboards)

Dram bombardımanına tutan bir İran filmi. Sırtlarına bağladıkları kara tahta ile öğrenci arayan gezici öğretmenleri ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Sırtlarındaki o tahta, bombaların, kurşunların eksik olmadığı o coğrafyada, sadece bir tahta değil ama. Gösterime girdiği yıl Cannes Film Festivali’nde jüri özel ödülü aldı.

10.Sınıf / Entre Les Murs (The Class)

Öğrencileriyle iyi ilişkiler kuran, onların her şeyi sorgulamalarına izin veren, söylediklerini yadırgamayan, yargılamayan, yeri geldiğinde öfkelenmelerine bile izin veren François’nın filmi bu. Ağır ilerleyen bir film, “beni kasmaz” derseniz izleyin, iyi film.

11.İmparatorlar Kulübü / The Emperor’s Club

Prensiplerine bağlı, klasik bir öğretmen ile sınıfına sonradan gelen şımarık bir zengin çocuğunun hikayesi. Klasik bir film gibi görünse de izleyin, eğitime bakış açınıza mutlaka renk katacaktır.

12.Taare Zameen Par / Her çocuk özeldir / Yerdeki Yıldızlar (2007)

Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan bir çocuğun çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra resim öğretmeni ile değişen hayatı ve başarısını anlatan bir film.

13.3 İdiots / 3 Ahmak (2009)

Hindistan’ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrencilerin hayatını anlatıyor özet olarak. Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri. Ranco karakterinin başrol oynadığı film dram ve komedi türünü en iyi şekilde harmanlayıp bize öğretici bir film olmakta.

14. Black / Benim Dünyam

2005 yapımı güzel bir hint/amerikan filmi.hayatını karanlıkta yaşamaya mahkum sağır ve kör bir kızın, öğretmeni sayesinde hayatın abecesini öğrenmesinin konu edildiği; dram yönünün sömürülmeyip sadece ortaya konulduğu, sürükleyici ve izlenesi bir eser. kızlarına belli kalıpların içerisinde baktıkları için başarılı olamayan bir aileye, öğretmen bakış açısının bolluğu ile karşılık veriyor ki bu sayede imkansızı-bu da asla öğrencisine öğretmediği bir kelime- başarıyor.

Black filminin 2013 yılında Türkiye’de Benim Dünyam adıyla bir yeniden çevrimi gösterime girmiştir.

15.To Sir With Love / Sevgili Hocamız(Sevgili Öğretmenim) (1967)

Mühendislikten gelme bir öğretmen ve sorunlu öğrencileri. Terk edip gitmemek ve öğrencileri kazanmak adına gösterilen gayret…

16. Dangerous Minds / Sakıncalı Düşünceler (1995)

Eskiden orduda çalışan bir öğretmenin şehrin fakir bölgesinde bir okulda, sıradışı teknikler kullanarak öğrencileriyle arasında bağ kurmaya çalışmasını anlatan bir film.

17.Lean On Me

New Jersey’nin Paterson şehrinde bir lise,şiddet,uyuşturucu ve umutsuzluk içinde debelenmekte. Öğrencilerin çoğu Afro-Amerikan, fakirlik ve yokluk içindeki öğrencilerle dolu bu lisenin temel yetenek ve beceri testleri o kadar düşüktür ki,mesele belediye başkanına kadar intikal eder. Ortada çok büyük bir sorun olduğu bellidir. Müfettişler başkana sıradışı bir çözüm önerirler: Joe Clark.

18.BİR ÖĞRENCİM İÇİN 1999_CHINA (Not one less)

Çin sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zhang Yimou’nun filmi…
Belgesele yakın bir anlatımı olan filmin oyuncuları da gerçek hayattaki kimlikleriyle çıkıyor karşımıza. Çin eğitim sistemindeki aksaklıklar üzerinde duran Bir Öğrencim İçin,ailesini geçindirebilmek için okulu bırakıp kaçan bir çocuğun ve onu geri getirmek üzere peşinden şehre giden genç bir öğretmenin öyküsünü anlatırken, duygu okusunu izleyicisine iletmede oldukça başarılı…


19.Selam

(Onlar, ardında bıraktıkları vatan, ana, baba, kardeş, yar ve yâranlarının hasretini yüreklerinin en kuytusunda saklayarak gittiler. Filmde yer alan 3 öğretmenin birbirinden ayrı hikayesi, zaman zaman birbiriyle kesişirken, çoğu zaman binlerce kilometreyle birbirinden ayrılıyor. Ortak noktaları ise; idealleri, fedakarlıkları ve Türkiye sevdaları.)

Beyond the Blackboard (24 yaşındaki çiçeği burnunda öğretmen Stacey, her ne kadar bazı korkular ve önyargılarla ilk dersine girse de, bir sığınma evinde, evsizlerden oluşan öğrencilerinin yaşamında büyük farklar yaratacaktır)


20.Hayat Okulu – School of Life

(Hayata Dair Her Şeyi Okulda Öğrenemezsiniz. Ryan Reynolds (Blade Trinity) derslerini sınıfın ötesine taşıyan karizmatik öğretmen Mr. D rolüyle, kalplerinizi ısıtacak bu muhteşem hikayede göz dolduruyor.Fallbrook Orta Okulu´nda, Norman Warner 43 yıl üst üste öğrenciler tarafından en sevilen öğretmeni ödülünü kazanmıştır; vefat etmesiyle aile geleneğini sürdürme görevi her zaman babasının gölgesinde kalmış olan Matt Warner´e (David Paymer-Saturday Night Lights) kalır. Ancak yolunda bir engel vardır: Genç, eğlenceli ve çocuklar arasında popüler olan Mr. D´Angelo.)


21.Toprağın Çocukları

(Çingenelerin sıtma yaydıkları bahanesi ile Köy Enstitüsü yakınlarında kurulan çingene kampına saldırı düzenlenir. İki çingene; Karika ve Melek (Müge Boz, Suzan Kardeş) bu saldırıdan kaçmaya çalışırlar.Tam yakalanacaklarken enstitü öğrencisi Cevher (Ufuk Bayraktar) tarafından kurtarılır ve enstitüde saklanırlar. Hikayenin geçtiği dönem olan 1945 yılı enstitülerin üzerindeki baskının iyice arttığı bir dönemdir ve bu durum komutan Necip’in (Bertan Dirikolu) enstitüye karşı olan kötü hedeflerine mekan hazırlar.Bir bahane ile okulu basan Necip enstitünün müdürü Kemal Hoca’yı (Erkan Can) tutuklar ve mahkemeye sevk eder. Okul öğrencileri yakında açılacak amfi tiyatronun çalışmaları ile uğraşmaktayken müdürlerinin tutuklanma haberi ile sarsılırlar.)

22. 1984 Sınıfı -Class Of 1984

( Andy, şehir merkezindeki lisede yeni göreve başlamış bir öğretmendir. Ancak bu okul, Andy’nin daha önce görev yaptığı hiç bir okula benzememektedir. Çocukların, metal dedektörlerinden geçirilerek okula alındığı, güvenliğin son derece sıkı tutulmaya çalışıldığı bu okulun, esas problemi ise Peter Stegman isimli bir öğrencidir.

23.Ron Clark Hikayesi – The Ron Clark Story

(Bir öğretmenin birçok öğrencinin hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seren filmde öğretmen Ron Clark’ın gerçek hayat hikâyesi anlatıyor.)

24. Küçük Ağaç’ın Eğitimi –The Education Of Little Tree

(Küçük Ağaç, 8 yaşında bir cherokee’dir. Buhran döneminde şanssız çocuk ailesini kaybeder ve kızılderili büyükannesiyle ve büyükbabasıyla beraber yaşamaya başlar. Bu deneyim çocuğun kızılderili kültürünü yakından tanımasına imkan verir. Küçük izleyecilere insancıl bir kültürü tanıma fırsatı veren, etkileyici bir çalışma.)

25.Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

(Recep ve Mehmet yazları, köylerinin yakınındaki Tavşanlı kasabasında çıraklık yapmakta olan iki köylü çocuğudur. Recep bir karpuz satıcısının, Mehmet ise bir berberin yanında çalışmaktadır. Her ikisi de sinemaya delicesine tutkundur. Bu tutkunun sonucu olarak geceleri köydeki evlerinin terkedilmiş ahırında bir yandan derme-çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. Köyün delisi Deli Ömer de çocukların bu sinema sevdasının tek tanığı ve destekçisidir.)

26.Reis Bey

(Reis Bey, görevinde hiç taviz vermeyen kanunlara son derece bağlı ve kararlarında acımasız bir hakimdir. Sanıkların suçlu olduğuna kanaat getirirse, onları idam sehpasına göndermekten çekinmeyen Reis Bey’in hayatı bir katil zanlısıyla ilgili dava sonucu değişir. Tüm deliller, mahkemeye gelen zanlının suçlu olduğunu göstermektedir ve Reis Bey, onu da idam ettirecektir. Sanık, her ne kadar suçsuz olduğunu iddia etse de, ‘Merhamet’ diye yalvarsa da Reis Bey, kararını verir ve adam, idam edilir…

Daha sonra, sanığın suçsuz olduğu anlaşılır. Görevi bırakan Reis Bey, artık hayatını merhamet duygusunun yaygınlaşmasına adamıştır. Belalı insanların bulunduğu bir kahvede insanlara merhameti anlatır. Herkes, Reis Bey’e büyük saygı göstermektedir. Bir gün, bir polis baskını sırasında orada bulunanlardan biri, yanındaki uyuşturucuyu hakimin cebine saklar ve hakim yakalanır. Reis Bey, yıllarca hakim koltuğunda oturduğu mahkemede bir iftira sonucu artık bir sanık olarak yer alacaktır…
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

1- ÖĞRETİM PROGRAMLARININ MUHTEVA VE KAZANIMLARI

(Seçmeli) Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi

• Ünitede öğrencilerin peygamberimizin hayatını ana hatlarıyla öğrendiği fark edildi. Fakat diğer ünitelerde öğrenciyi bütünüyle gözleme imkânı olmadığı için kazanımların ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edildi.
• Genel olarak, kazanımlara ulaşılabilmek için ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu belirtildi. Ünite içerisinde kronolojik bilgilere çok fazla yer verilmesi nedeniyle davranış geliştirmeye yönelik etken bulunmamaktadır. Kronolojik bilgi verildikten sonra davranışa etki edecek konulara yer verilmeli.
• Kazanımların bilişsel yönden ağırlıklı olduğu, duyuşsal ve psiko-motor yönden eksik olduğu gözlemlenmiştir. Kazanım ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu ifade edilmiştir. Kazanımlar birbiri ile uyumludur. Kazanımlar güncel hayatla uyumludur.
• Genel olarak, kazanımlara ulaşılabilmek için ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu belirtildi.
• Öğretmenlerce, ders kitaplarının çok sıkıcı ve yüzeysel olduğu düşünülmektedir. Kazanımlara yönelik etkinlikler, bulmacalar, duygulara hitap eden anekdotlar ile zenginleştirilmiş bir ders kitabının öğretim programının hedeflerine daha iyi hizmet edeceği konusunda çalışma grubundaki bütün öğretmenler fikir birliğine varmıştır.
• “Hz.Muhammed’in Hayat Hikayesi” alanındaki 1. ünitelerin kazanımlarına yönelik konu başlıkları yeterli olmakla birlikte, içeriğin yetersiz olduğu düşünülmektedir. “Hz.Muhammed’in Hayat Hikayesini Hatırlayalım” ünitelerindeki konular sadece kronolojik sistemle verilmiştir. Konu başlıklarının içini doldurmak ve zenginleştirmek için ders öğretmenlerinin çabası gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerle konuların zenginleştirilmesi, daha detaylı ve etkili bir şekilde sunulması söz konusu sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır.
• Mevcut öğretim programında, Hz.Muhammed’in hayat hikayesinin sadece birinci ünitelere özet bir şekilde sıkıştırıldığı, diğer ünitelerde ise O’nun günlük hayatına, sosyal hayatına, örnekliğine, aile hayatına, toplumsal iletişimine dair konulara yer verildiği görülmektedir. Bunun yerine, Hz.Muhammed’in hayat hikayesinin tüm seneye yayıldığı ve diğer sosyal-ahlakî konuların yeri geldikçe tüm ünitelere dağıtıldığı bir öğretim modelinin daha faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
• Uzun bir süreç isteyen bu dersin içeriğini müfredat kısa sürede bitirilmesini istiyor. Bu program hazırlanırken çocukların öğrenim seviyesi, yaş durumu sanki göz önüne alınmamış gibi görünüyor. Bu da kazanımlara ulaşmayı zorlaştırıyor.
• Konuların öğrencilerin seviyesine uygun olarak sadeleştirilmesi
• Ana temalarla peygamberimizin hayatı ve sünnetleriyle örneklenmesi
• Çalışma kitabı ile birlikte sesli-görsel materyal eklenmesi
• Ders materyalindeki ünite konularının uzun metinlerden oluşması,
• Hz.Muhammed(s.a.v)’in Hayatının etkin dönemlerinin kısa,yüzeysel ve etkinliksiz verilmesi,
• Dersin seçmeli olması ve ölçme ve değerlendirmenin olmaması, gibi unsurlar tesbit edilmiştir.
• Sınıflarda I. Ünitede işlenen siyer kronollojik sırası tüm ünitelerde diğer konularla birlikte konu anlatımlarıyla işlenmelidir. Örneğin ailede sevgi ve saygı konusu ünite olarak değil Hz. Muhammed’in doğduğu 571 tarihinde yer alan konular içinde işlenmelidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

• Bütün sınıflarda her ünite sonunda bir dua veya sure ezberletilebilir
• Konularla ilintili olan hikâyelerin daha gerçekçi olması ve uygulanılabilir olması.
• Hikâyelerin Peygamberimizin ve sahabelerinin hayatlarından seçilmesi sağlanmalıdır.
• İbadetlerle ilgili kavram sayısının artırılması.
• Bazı konuların diğer sınıf seviyelerine aktarılması
• Kazanımların çok olmasından ziyade az ama uygulanabilir, gözlenebilir ve açıklanabilir olmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
• Ünitelerin, konuların ve kazanımların çok yoğun olmasının, programın hedefine ulaşmasını engellediği belirtildi. Bunun için, etkinlik ve uygulama ağırlıklı daha az konunun sürece yayılarak verilmesinin verimi artıracağı düşüncesi benimsendi.
• Diğer derslerde de gösterilen kültürel konuların DKAB ünitelerinde yer almaması veya daha az yer verilmesinin yerinde olacağı, bunun yerine diğer ünitelerdeki dini konulara daha fazla zaman ayrılmasının faydalı olacağı belirtildi.
• Siyer derslerindeki bazı konuların Din Kültürü dersinde de ele alınmasından dolayı tekrara düşüldüğü ve bunun öğrencide isteksizliğe ve bıkkınlığa sebep olduğu gözlendi. Bu durumun düzeltilmesinin yerinde olacağı görüşüne varıldı
• Bazı kazanım ifadelerinin daha gözlenebilir ve somut olması gerektiği belirtildi.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

2- DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ

• Ders kitaplarında konuyu pekiştirmeye yönelik etkinliklere fazla yer verilmediği görüldü.
• Ders kitabındaki resim ve fotoğrafların İslami hassasiyet gözetilerek hazırlanmadığı ve bu durumun öğrenciye aktarılmasının zor olduğu ifade edildi. Örnek (aile ve kadın fotoğrafları)
• İbadet, temizlik, Allahın varlığı, Hz. Peygamberin hayatı gibi konularda görsel materyal ve videolardan faydalanıldığı, daha soyut konularda ise (melek,ahiret vb) bulmaca, etkinlik, test gibi materyallerin kullanıldığı belirtildi. Mümkün oldukça teknolojik imkanlardan faydalanıldığı ,etkinliklerin paylaşıldığı sitelerden istifade edildiği söylenildi.
• Hacc konusu işlenirken Kabe maketinin kullanılarak sınıf içi uygulama yaptırıldığı ifade edildi.
• Namaz ve cami konularında imkanlar ölçüsünde camilere gidildiği belirtildi. Camiye gidilemeyen durumlarda ise yeterli olmamasına rağmen video, resim gibi görsel materyallerin kullanıldığı ifade edildi.
• Liselerde DKAB ve Seçmeli Siyer Derslerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarının bulunmamasının eksiklik olduğu belirtildi.
• Ders kitap boyutlarının ve Öğretmen Kılavuz Kitap boyutlarının bütün sınıflarda aynı standartlarda olmasının yerinde olacağı görüşüne varıldı.
• Öğrenci ders kitaplarının yanısıra öğrenci çalışma kitapları da hazırlanılmalı.Ders kitapları sadece bilgi aktaran kitaplar olmamalı.Bol etkinlikli Çalışma kitaplarının hazırlanılması dersleri monotonluktan çıkaracaktır.
• Öğrencilere pekiştirme anlamında kültür derslerinde olduğu gibi çalışma kitabı hazırlanması.
• Ders kitabındaki resim ve fotoğraflar İslami hassasiyet gözetilerek hazırlanmalıdır.
• Çalışma Kitabının olması eğitimde kaliteyi arttıracaktır.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#13
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

3- ÖĞRETMENLERİMİZİN EBA İÇİN MATERYAL HAZIRLANMASI

• EBA ya materyal ekleme hususunda öğretmenlere kurs verilmeli.
• EBA ya video eklemede dosya boyutlarını küçültme programı temin edilip siteye bu program eklenmeli ve kullanımı anlatılmalı.
• Okullarda EBA konusunda teknik destek verecek insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
• Her okulda video ve fotoğraf çekecek araç ve gereç bulunmamaktadır.
• Öğretmenlerdeki araç ve gereçler gerekli kaliteyi sağlamamaktadır.
 

Samyeli

Administrator
Yönetici
Katılım
11 Tem 2014
Mesajlar
433
Beğeniler
72
Puanları
28
#14
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Çalışma Raporu 2017 - 2018

4- DERSİN DAHA ETKİN ÖĞRETİMİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

• Eğitim öğretimde geleneksel yöntemlerin günümüzde çok etkin olmadığı sadece öğretmenin anlatıp öğrencinin dinlemesiyle istenilen başarıya ulaşılamadığı görülmüştür. Öğrencilerin mutlaka derse katılımı sağlanmalıdır. Öğretmenlik sadece bilgi aktarımı değil öğrenciyi hayata hazırlama mesleği olarak görülmelidir.
• Artık kabul etmek gerekir ki öğretmenliğin misyonunda değişiklik meydana gelmiştir. Gelişmiş ülkeler bu misyon değişikliğini neredeyse yarım asır önce tamamladılar. Ama maalesef bizim ülkemizde hala çoğunlukla bilgiyi iyi anlatan, dersi iyi sunan, zengin bilgi hazinesini öğrencilere aktaran öğretmenler etkili öğretmen olarak gösterilmektedir. Oysa bu tip öğretmenler misyonunu tamamladılar. Artık bugünün ve geleceğin okulunda ve eğitiminde böyle bir öğretmene ihtiyaç duyulmuyor ve duyulmayacak.
• Bilgi aktaran öğretmenler ayrıca bugünün öğrencilerine de hitap edemiyorlar. Çünkü iletişim araçlarının gelişmesiyle öğrenciler bilgiye kolayca ulaşmaktadırlar. Artık kabul etmeliyiz ki öğrenciler bilgi edinmek için okula gitmek istemiyorlar. Bu onlara çok sıkıcı geliyor. Çünkü bilgiyi öğretmenden dinlemek zor ve uzun bir süreci gerektirirken, internet aracılığıyla bilgisayar ekranından çok daha hızlı bir şekilde edinilebilmektedir. Ayrıca görsel ve işitsel biçimde duyularına da hitap ettiği için bilgiyi bilgisayar ve internetten öğrenmek çok daha keyifli hale gelmiştir.
• Bugünün ve yarının dünyasında öğretmenin asıl misyonu öğrenme süreçlerini iyi yönetmek, öğrencinin bilgiye ulaşma yollarını kolaylaştırmak ve öğrencinin bilgiyi anlamasına, anlamlandırmasına, yapılandırmasına, yorumlamasına ve bilgi üretmesine katkıda bulunmak olmalıdır.
• Küçük araştırma ödevleri ile bilgiyi bulmaya teşvik etmek; bilgiyi anlama, yorumlama ve bulma konusunda öğrencilere önemli katkılarda bulunur. Basit psikolojik ve sosyal araştırmalarla insanı ve toplumu tanıması, yaptığı gözlemleri fotoğraflayıp rapor haline getirmesi, alanında uzman kişilerle kısa söyleşiler yapması, tanınmış başarılı insanların yaşam öykülerini araştırması ona çok şey katacaktır. Bütün bu çalışmaların öğrencinin gelecekteki kariyerini etkileyecek olması onu işini daha nitelikli yapmaya teşvik etmesi açısından da anlamlı olacaktır.
• Eğitim, her şeyden önce bireyi hayata hazırlayan bir terbiyedir. İçinde bulunulan toplumun değerleri ile barışık, toplumun ihtiyaç duyduğu bireyler yetiştirmek eğitimin zaten temel amaçlarıdır. Bu bağlamda öğretmen üstlendiği misyonu eğitimin asıl amacından sapmadan yerine getirmelidir.
• Öğrenci merkezli eğitim sisteminin öğrencilerin hayata hazırlamasında daha etkin olduğu görülmüştür. Bu sistemle öğrencilerin pasif dinlemekten aktif uygulayıcılığa geçtiği, derslerde sorumluluk alarak kazanımların verilebildiği görülmüştür. Öğrenci merkezli eğitim sisteminin bir takım eksiklerinin de olduğu görülmüştür. Öğrencilerin gelişmişlik düzeyi, eğitim öğretimdeki sıkıntılar öğrenci merkezli eğitim sisteminin uygulanmasını zorlaştırmıştır.
• Okullarımızda karşılaştığımız çok sayıda sorun var sadece eleştirerek bir yol alamayız. Bizler öğretmen olarak neler yapabiliriz bunu düşünmeli, öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade etmelerine imkan sağlamalıyız. Öğrencilerin hem saygı duyduğu hem de sevgi gösterdiği bir öğretmenlik anlayışına sahip olmalıyız. Din kültürü öğretmenleri olarak öğrencilerimize sadece belirli bir din anlayışını empoze etmek yerine sorgulayan, onları ,araştıran ,düşünen başka din anlayışlarına saygı duyan bir birey olarak hayata hazırlamayı sağlamalıyız.
• Öğrencilerimize adil bir şekilde konuşma, yorum yapma ve cevap verme hakkı vermeliyiz.Öğretmenimiz bazı öğrencileri ayrıcalıklı görüyor izlenimi vermemeliyiz.Sınıflarda öğrencilerimizden herhangi biriyle dalga geçme, küçümseme,hakaret etme gibi olumsuz davranışlardan kaçınmalıyız.
• Öğrencilerimize konularla ilgili örnekleri hayatın içinden vermeli, onları da buna teşvik etmeliyiz. Böylece onların ,dersi konuları ile gerçek yaşam arasında daha kolay ilişki kurabilmelerini sağlamalıyız.
• Teknolojiyi ve görselleri yerinde kullanmalı ve böylece gerektiğinde konuyu sade ve basit hale getirebilmeliyiz.
• Dersleri zevkli, akıcı, eğlenceli ve keyifli hale getirebilmeliyiz.
• Derslerde aktif olan öğrencilerin durumunu anında performans puanlarına yansıtarak onların da derse katılmalarını teşvik etmeliyiz. Böylece değerlendirmeyi daha adaletli de yapmış oluruz.
• İstenilen başarıya ulaşabilmek için velilerimizi de eğitim sürecine dahil etmeliyiz.Zaman zaman velilerimize yönelik programlar yaparak onların da okulla bağını güçlendirmeli ve onlara çocuklarıyla ilişkileri konusunda rehberlik yapmalıyız.
 
Yandex.Metrica
Üst Alt